קביעת תצורת הגדרות לתקשורת עם מחשב

ציין את הפרוטוקול והיציאה בעת הפעלת המכשיר ממחשב דרך הרשת. לפני קביעת התצורה של המכשיר להדפסה ממחשב, בצע את הליכי ההגדרה הבסיסיים. למידע נוסף, עיין במדריכים של מנהלי ההתקנים הרלוונטיים באתר המדריכים המקוון.
הפרוטוקולים שפורטו כאן הם כללים להעברת נתוני מסמכים בין מחשב לבין המכשיר, וניתן לבחור אותם בהתאם למטרות שאליהן מיועדת סביבת הרשת.
יציאות הם שערים להעברת נתונים בין התקני רשת. הגדרות היציאה עלולות להיות הסיבה לכשלי תקשורת אפשריים בחיבור הרשת.
6X94-00S