בחירת רשת LAN קווית או אלחוטית

לאחר שתחליט האם לחבר את המכשיר למחשב דרך רשת LAN קווית או אלחוטית, בחר ב-LAN קווי או אלחוטי באמצעות לוח ההפעלה. שים לב שאם תשנה את ההגדרה מ-<Wired LAN> ל-<Wireless LAN> או ליהפך, תצטרך להסיר את מנהלי ההתקנים שהותקנו במחשב שלך ולהתקין אותם מחדש. למידע נוסף, עיין במדריכים של מנהלי ההתקנים הרלוונטיים באתר המדריכים המקוון.
1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Preferences>‏  <Network>.
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
3
בחר <Select Wired/Wireless LAN>.
4
בחר <Wired LAN> או <Wireless LAN>.
6X94-007