Ajust de la gradació

La gradació fa referència a les diferents transicions d'un color, des del més fosc al més clar. Com més transicions de les gradacions dels colors s'imprimeixin, més natural serà l'aspecte de les impressions. Si la reproducció dels colors empitjora, i la densitat i la lluminositat de les impressions és força diferent dels valors dels originals, realitzeu l'ajust adequat (calibratge).
El calibratge freqüent pot afectar la vida útil dels cartutxos de tòner.
Quan la quantitat restant al cartutx de tòner sigui baixa, la realització del calibratge pot provocar una interrupció de l'equilibri del color. Si aquest fenomen passa realment després del calibratge, es recomana substituir els cartutxos de tòner amb poca quantitat restant. Comprovació de la quantitat restant de consumibles
La màquina realitza un ajust automàtic (calibratge automàtic) segons els canvis en les condicions d'ús o les condicions ambientals.

Ajust ràpid

Podeu ajustar fàcilment la gradació. És possible que aquest ajust es realitzi automàticament després de substituir un cartutx de tòner.
L'ajust ràpid no està disponible mentre s'imprimeix.
També es pot configurar de manera que es faci automàticament un ajust ràpid un cop l'equip s'ha engegat o quan es realitzi un primer treball d'impressió. <Opcions de correcció automàtica>
Podeu establir que l'equip realitzi aquest ajust automàticament en una hora especificada cada dia. <Opc. hora Ajust auto gradació>
1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge> <Ajust autom. gradació>.
3
Seleccioneu <Ajust ràpid>.
4
Seleccioneu <Inici>.
L'ajust s'inicia.
6X8Y-069