بارگذاری کاغذ از قبل چاپ شده

زمانی که از کاغذ دارای آرم چاپ شده استفاده می کنید، زمان بارگذاری به جهت کاغذ توجه داشته باشید. کاغذ را به طور صحیح بارگذاری کنید تا چاپ در طرف درست کاغذ دارای آرم انجام شود.
این بخش در اصل نحوه بارگذاری کاغذ از قبل چاپ شده را با طرف و جهت درست توضیح می دهد. برای توضیحات روش کلی بارگذاری کاغذ در کشوی کاغذ یا سینی چند منظوره، به قرار دادن کاغذ درون کشوی کاغذ یا قرار دادن کاغذ در سینی چند منظوره مراجعه کنید.

چاپ یک طرفه روی کاغذ دارای آرم

کاغذ را از طرف آرم و رو به بالا بارگذاری کنید (طرف چاپ سند).
چاپ بر روی کاغذ دارای آرم در جهت عمودی
چاپ بر روی کاغذ دارای آرم در جهت افقی

چاپ دو طرفه روی کاغذ دارای آرم

کاغذ را از طرف آرم جلو و رو به پایین بارگذاری کنید (طرف چاپ اولین صفحه از سند).
چاپ بر روی کاغذ دارای آرم در جهت عمودی
چاپ بر روی کاغذ دارای آرم در جهت افقی
تنظیم <Switch Paper Feed Method>
زمانی که بر روی کاغذ از قبل چاپ شده چاپ می کنید، لازم است هر بار که چاپ یک طرفه و دو طرفه انجام می دهید طرف کاغذ را برای بارگذاری تغییر دهید. با اینحال، اگر <Switch Paper Feed Method> بر روی <Print Side Priority> تنظیم باشد، طرفی که برای بارگذاری کاغذ از قبل چاپ شده برای چاپ دو طرفه استفاده می کنید (طرف بلند رو به پایین باشد) برای چاپ یک طرفه هم قابل استفاده است. این تنظیم به خصوص برای زمانی که اغلب چاپ یک طرفه و دو طرفه انجام می دهید مفید است. <Switch Paper Feed Method>
6X93-02A