<License/Other>

همه تنظیمات مربوط به نرم افزار و گزینه های سیستم که برای دستگاه و همینطور مجوز ثبت موجود است با توضیحات لیست شده است. تنظیمات پیش فرض با یک علامت خنجر () علامت گذاری شده اند.
ستاره ها (*)
تنظیمات علامت‌گذاری شده با ستاره (*) قابل وارد کردن یا صادر کردن نیستند.

‎<Register License>‎ *

کلید مجوز را برای گزینه سیستم که می تواند در دستگاه استفاده شود وارد نمایید. ثبت مجوز

‎<Remote UI Settings>‎ ‎‏*

تنظیمات را با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) پیکربندی کنید. استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) به شما کمک می کند تنظیمات دستگاه را از مرورگر وب پیکربندی کنید.
<Remote UI>
انتخاب کنید از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) استفاده شود (غیرفعال کردن Remote UI (واسط کاربر از راه دور)). زمان استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، می توانید مشخص کنید از ارتباط رمزگذاری شده TLS استفاده شود (پیکربندی کلید و گواهی برای TLS‏).
<Use Remote UI>
<Off>
<On>
<Use TLS>
<Off>
<On>
<Restrict Access>
مشخص کنید ورود PIN برای دسترسی به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) لازم است. یک PIN تا 7 رقم تنظیم کنید. همه کاربران از یک پین مشترک استفاده می کنند. تنظیم PIN مربوط به Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
<Off>
<On>
<Remote UI Access PIN>

‎<Update Firmware>‎ ‎‏*

نحوه نصب به روزرسانی میان افزار را طبق محیط دستگاه انتخاب کنید. به روزرسانی میان افزار
<Via PC>
<Via Internet>
<Version Information>
6X93-05X