بررسی SSID و کلید شبکه

زمانی که به صورت دستی اتصال بی سیم را تنظیم می کنید، لازم است SSID و کلید شبکه روتر بی سیم خود را تعیین کنید. ممکن است SSID و کلید شبکه در این دستگاه های شبکه نشان داده شوند. دستگاه ها را بررسی کرده و قبل از تنظیم اتصال اطلاعات لازم را یادداشت کنید. برای اطلاعات بیشتر، به دفترچه های راهنمای دستگاه های شبکه مراجعه کنید یا با سازنده تماس بگیرید.
SSID
برای تشخیص یک LAN بی سیم خاص، یک نام داده می شود. برخی از اصطلاحات دیگری که برای SSID استفاده می شود، "نام نقطه دستیابی" و "نام شبکه" است.
کلید شبکه
یک کلمه کلیدی یا کلمه عبور برای رمزگذاری داده یا تأیید اعتبار شبکه استفاده می شود. برخی از اصطلاحات دیگری که برای کلید شبکه استفاده می شود، "کلید رمزگذاری"، "کلید WEP"، "عبارت عبور WPA/WPA2" و "کلید از قبل به اشتراک گذاشته شده (PSK)" است.
پروتکل های امنیتی بی سیم (تأیید اعتبار/رمزگذاری)
زمانی که به صورت دستی و با تعیین تنظیمات دقیق، اتصال بی سیم را تنظیم می کنید، لازم است تنظیمات امنیتی را مشخص کنید. اطلاعات زیر را بازبینی کنید:
انواع امنیت (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
روش تأیید اعتبار (Open System/Shared Key)
روش رمزگذاری (TKIP/AES-CCMP)
6X93-00H