<Ορισμός Προορισμού>

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την αποθήκευση και την αλλαγή προορισμών.
<Λίστες Διευθύνσεων>
  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα με τους προορισμούς που έχουν καταχωριστεί στο Βιβλίο διευθύνσεων ή τα πλήκτρα μνήμης. Εκτύπωση λίστας ρυθμίσεων
<Αποθήκευση Προορισμών>
  <Ορισμός Προορισμού>
Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρίσετε προορισμούς στο βιβλίο διευθύνσεων της συσκευής. Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων
<Μετονομασία Λίστας Διευθύνσεων>
  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να μετονομάσετε κάθε λίστα διευθύνσεων.
<Αποθ. Πλήκτρου Μνήμης>
  <Ορισμός Προορισμού>
Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρίσετε προορισμούς στα πλήκτρα μνήμης της συσκευής. Καταχώρηση προορισμού σε ένα πλήκτρο μνήμης
<Αλλαγή Προεπιλ. Εμφάνισης Βιβλίου Δ/νσεων>
  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο του Βιβλίου Διευθύνσεων που θα εμφανίζεται όταν πατάτε το <Βιβλίο Δ/νσεων> στην οθόνη Βασικών Λειτουργιών του Φαξ ή στην οθόνη Βασικών Λειτουργιών Σάρωση & Αποστολή.
<PIN Βιβλίου Διευθύνσεων>
  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να καθορίσετε ένα PIN για το Βιβλίο Διευθύνσεων. Περιορισμός της χρήσης του βιβλίου διευθύνσεων
<Διαχείριση Αρ. Πρόσβασης Βιβλίου Δ/νσεων>
  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται στους χρήστες να ορίσουν έναν αριθμό πρόσβασης για έναν προορισμό κατά την καταχώριση στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Περιορισμός της χρήσης του βιβλίου διευθύνσεων
<Συμπερίληψη Συνθηματικού σε Εξαγωγή Β. Δ/νσεων>
  <Ορισμός Προορισμού>
Αν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση σε <On>, μπορείτε να επιλέξετε αν θα συμπεριλαμβάνονται τα συνθηματικά που έχουν αποθηκευτεί για τους προορισμούς κατά την εξαγωγή του Βιβλίου Διευθύνσεων μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
<Αποθήκευση Διακομιστή LDAP>
  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις ενός διακομιστή LDAP, π.χ. όνομα και διεύθυνση διακομιστή, το οποίον χρησιμοποιείτε κατά την αναζήτηση ή την καταχώριση προορισμών. Αποθήκευση διακομιστή LDAP
<Αυτ.Αναζήτηση Κατά τη ΧρήσηΔιακομιστή LDAP>
  <Ορισμός Προορισμού>
Αν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση σε <On>, μπορείτε να ξεκινήσετε αυτόματα της αναζητήσεις κατά την πρόσβαση σε έναν διακομιστή LDAP από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
<Επιβεβ.Πιστοποιητ.TLS για Προσπέλαση Διακομ.LDAP>
  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επαληθεύονται τα πιστοποιητικά TLS κατά τη σύνδεση σε έναν διακομιστή LDAP.
<Αλλαγή Προεπιλ. Κριτηρίων Αναζήτησης LDAP>
  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα κριτήρια αναζήτησης που χρησιμοποιούνται συχνά ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναζήτηση ενός διακομιστή LDAP.
<Αποθήκευση/Αλλαγή Στοιχείου Αναζήτησης LDAP>
  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία αναζήτησης που θα χρησιμοποιούνται κατά την αναζήτηση ενός διακομιστή LDAP.
<Ρυθμ.για Αναζ.βάσειΟνόμ.κατά τη Χρήση Διακομ.LDAP>
  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να καθορίσετε το στοιχείο που θα χρησιμοποιείται κατά την αναζήτηση ενός διακομιστή LDAP για προορισμούς κατά όνομα μέσω της επιλογής "Αναζήτηση με Όνομα."
<Λήψη Βιβλίου Δ/νσεων>
  <Ορισμός Προορισμού>  <Λήψη Απομακρυσμένου Βιβλίου Δ/νσεων>
Μπορείτε να ορίσετε αν θα χρησιμοποιείται το Βιβλίο Διευθύνσεων μιας άλλης συσκευής της σειράς imageRUNNER ADVANCE στο δίκτυο όπως το Βιβλίο Απομακρυσμένων Διευθύνσεων.
<Δ/νση Διακομ. Απομακρυσμένου Βιβλ.Δ/νσεων>
  <Ορισμός Προορισμού>  <Λήψη Απομακρυσμένου Βιβλίου Δ/νσεων>
Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή μιας συσκευής που θα ανοίγει το Βιβλίο Απομακρυσμένων Διευθύνσεων εξωτερικά. Μπορείτε να καθορίσετε τη διεύθυνση IP μέσω του IPv4 ή του IPv6.
<Χρόνος Αναμονής Επικοινωνίας>
  <Ορισμός Προορισμού>  <Λήψη Απομακρυσμένου Βιβλίου Δ/νσεων>
Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε το χρονικό όριο λήξης της επικοινωνίας. Όταν μία συσκευή που ανοίγει ένα Βιβλίο Απομακρυσμένων Διευθύνσεων δεν αποκρίνεται στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, η συσκευή παύει να προσπαθεί να λάβει προορισμούς από τη συσκευή αυτή.
<Ρύθμιση Αυτόματης Επιλογής Γραμμής ΑΠ Φαξ>
  <Ορισμός Προορισμού>  <Λήψη Απομακρυσμένου Βιβλίου Δ/νσεων>
Μπορείτε να ορίσετε αν θα επιλέγεται αυτόματα η γραμμή φαξ αντί να χρησιμοποιείται η γραμμή που έχει καταχωριστεί στον προορισμό, κατά την αποστολή φαξ σε προορισμό που λαμβάνεται από ένα Βιβλίο Απομακρυσμένων Διευθύνσεων.
<Ορισμός Βιβλίου Δ/νσεων Ως Ανοικτό>
  <Ορισμός Προορισμού>  <Ορισμός Απομακρ. Β. Δ/νσεων Ως Ανοικτό>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα ανοίγει το Βιβλίο Διευθύνσεων αυτής της συσκευής σε άλλη συσκευή της σειράς imageRUNNER ADVANCE σε ένα δίκτυο.
<Χρήση Προσωπικής Λίστας Διευθύνσεων>
  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείται το προσωπικό Βιβλίο Διευθύνσεων ενός χρήστη που συνδέεται στη συσκευή με διαχείριση ατομικής πιστοποίησης.
<Χρήση Λίστας Δ/νσεων Ομάδας Χρηστών>
  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση του <User Group Address List>. Ωστόσο, όταν ένας διαχειριστής έχει πρόσβαση στη συσκευή από το Remote UI, μπορεί να αποθηκεύσει/επεξεργαστεί το <User Group Address List> ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση.
6W1U-0FK