Καθορισμός της διεύθυνσης IPv4

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να καθορίσετε μια διεύθυνση IPv4: η αυτόματη αντιστοίχιση με τη χρήση DHCP ή η χειροκίνητη εισαγωγή. Επιλέξτε μια από τις δυο ανάλογα με το περιβάλλον του δικτύου σας. Εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης, όπως απαιτείται.

Καθορισμός της διεύθυνσης IPv4

1
Πατήστε .
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις IPv4>.
3
Πατήστε <Χρήση IPv4> <On> <OK> για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις IPv4.
4
Πατήστε <Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP> και καθορίστε μια διεύθυνση IP.
Μπορείτε να καθορίσετε τόσο την αυτόματη όσο και τη χειροκίνητη αντιστοίχιση. Εάν καθορίσετε και τις δυο και ορίσετε το <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> στο <Off>, χρησιμοποιείται η χειροκίνητα ρυθμισμένη διεύθυνση IP σε περίπτωση αποτυχίας της αυτόματης ανάκτησης διεύθυνσης IP.
Αυτόματη αντιστοίχιση με τη χρήση DHCP
Πατήστε <DHCP> ή <Αυτ. IP>. Επιλέξτε ένα από τα στοιχεία ανάλογα με το περιβάλλον δικτύωσής σας. Εάν επιλέξετε και το <DHCP> και το <Αυτ. IP>, η αυτόματη αντιστοίχιση με τη χρήση DHCP αποκτά προτεραιότητα.
Εάν πατήσετε <Αυτ. IP>, πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση της διαθέσιμης διεύθυνσης IP στο δίκτυο (LAN) και κατανέμεται η τιμή για κάθε στοιχείο. Αυτή η λειτουργία αντιστοιχίζει τη διεύθυνση IP χωρίς τη χρήση διακομιστή DHCP. Ωστόσο, η επικοινωνία εκτός του εύρους του δρομολογητή δεν είναι διαθέσιμη.
Σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε το <DHCP> ούτε το <Αυτ. IP>, σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί κανένα από τα δυο, εκτελείται άσκοπη επικοινωνία επειδή η συσκευή προσπαθεί να ελέγξει αν παρέχεται η υπηρεσία στο δίκτυο.
Ρύθμιση με χειροκίνητη εισαγωγή
1
Ελέγξτε ότι έχει ακυρωθεί τόσο το <DHCP> όσο και το <Αυτ. IP>.
Εάν έχει επιλεγεί οποιοδήποτε από τα δυο, πατήστε το πλήκτρο ακύρωσης.
2
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και τη διεύθυνση πύλης επικοινωνίας.
Πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί σε κάθε ρύθμιση και εισαγάγετε τις εκάστοτε τιμές.
5
Πατήστε <OK>.
6
Πατήστε   <Ναι>.

Εκτέλεση δοκιμής σύνδεσης για μια διεύθυνση IPv4

Όταν η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά, μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη σύνδεσης του Remote UI στον υπολογιστή (Εκκίνηση του Remote UI). Μπορείτε να εκτελέσετε μια δοκιμή σύνδεσης από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις IPv4>  <Εντολή PING>  Εισαγάγετε τη διεύθυνση οποιασδήποτε άλλης συσκευής σε χρήση  <Έναρξη>
Όταν η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά, εμφανίζεται το μήνυμα <Απόκριση από το σύστημα.>.
Ακόμη και αν ρυθμιστούν σωστά οι διευθύνσεις IP, εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε διανομέα μεταγωγής, ενδέχεται να μην συνδεθεί στο δίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, καθυστερήστε τον χρόνο έναρξης της επικοινωνίας της συσκευής και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά. Ορισμός χρόνου αναμονής για τη σύνδεση σε δίκτυο
6W1U-00L