Ρύθμιση της διεύθυνσης IPv6

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τύποι των διευθύνσεων IPv6 Καταχωρήστε όπως απαιτείται. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως τέσσερις διευθύνσεις χωρίς έλεγχο κατάστασης Εκτελέστε μια δοκιμή σύνδεσης, όπως απαιτείται.
Τύπος
Επεξήγηση
Σύνδεση-τοπική διεύθυνση
Διευθύνσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην ίδια σύνδεση και δημιουργούνται αυτόματα χωρίς καμία ρύθμιση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός του εύρους του δρομολογητή.
Διεύθυνση χωρίς έλεγχο κατάστασης
Διευθύνσεις που δημιουργούνται αυτόματα με βάση το πρόθεμα που παρέχεται από έναν δρομολογητή και τη διεύθυνση MAC της συσκευής, ακόμη και σε περιβάλλον χωρίς διακομιστή DHCP.
Χειροκίνητη διεύθυνση
Διευθύνσεις που καταχωρούνται χειροκίνητα. Καθορίζονται το μήκος προθέματος και μια προεπιλεγμένη διεύθυνση δρομολογητή.
Διεύθυνση με έλεγχο κατάστασης
Διευθύνσεις που παρέχει ο διακομιστής DHCP.
 

Ρύθμιση της διεύθυνσης IPv6

1
Πατήστε .
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>   <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις IPv6>.
3
Πατήστε <Χρήση IPv6>  <On>   <OK> για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις IPv6.
4
Ορίστε μια διεύθυνση IP.
Ορίστε μια διεύθυνση IP ανάλογα με το περιβάλλον και τον σκοπό σας.
Ορισμός διεύθυνσης χωρίς έλεγχο κατάστασης
1
Πατήστε <Ρυθμίσεις Δ/νσης Χωρίς Έλεγχο Κατάστασης>.
2
Πατήστε <On>  <OK>.
Ορισμός χειροκίνητης διεύθυνσης
1
Πατήστε <Χειροκίνητες Ρυθμίσεις Διεύθυνσης>.
2
Πατήστε <On> στο <Χρήση Χειροκίνητης Διεύθυνσης> και εφαρμόστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
 <Χρήση Χειροκίνητης Διεύθυνσης>
Πατήστε <On>.
 <Χειροκίνητη Διεύθυνση>
Πατήστε το πλήκτρο <Χειροκίνητη Διεύθυνση> και εισαγάγετε μια διεύθυνση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω διευθύνσεις.
Διευθύνσεις που αρχίζουν με τα γράμματα «ff» (Διεύθυνση πολλαπλής διανομής)
Διευθύνσεις που περιέχουν μόνο μηδενικά
Διευθύνσεις συμβατές με το IPv4 (Διευθύνσεις IPv6 στις οποίες τα άνω 96 bit είναι "0" με διεύθυνση IPv4 που εμπεριέχεται στα χαμηλότερα 32 bit)
IPv4-χαρτογραφημένες διευθύνσεις (Διευθύνσεις IPv6 στις οποίες τα άνω 96 bit είναι "0:0:0:0:ffff:" με διεύθυνση IPv4 που εμπεριέχεται στα χαμηλότερα 32 bit)
 <Μήκος Προθέμ.>
Το μήκος της ενότητας διευθύνσεων δικτύου μπορεί να αλλάξει.
 <Προεπιλ. Δ/νση Δρομολογητή>
Πατήστε <Προεπιλ. Δ/νση Δρομολογητή> και καθορίστε μια διεύθυνση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω διευθύνσεις.
Διευθύνσεις που αρχίζουν με τα γράμματα «ff» (Διεύθυνση πολλαπλής διανομής)
Διευθύνσεις που περιέχουν μόνο μηδενικά
Εάν δεν καθορίσετε μια διεύθυνση, αφήστε τη στήλη κενή.
Ορισμός διεύθυνσης με έλεγχο κατάσταση
1
Πατήστε <Χρήση DHCPv6>.
2
Πατήστε <On>  <OK>.
Πατήστε <On> στο <Ανάκτηση Μόνο ΠροθέματοςΔ/νσης με Έλεγχο Κατάστ.> για να ανακτήσετε μόνο το πρώτο μισό της διεύθυνσης με έλεγχο κατάστασης από το διακομιστή DHCP χρησιμοποιώντας το DHCPv6 <Ανάκτηση Μόνο ΠροθέματοςΔ/νσης με Έλεγχο Κατάστ.>
5
Πατήστε   <Ναι>.

Εκτέλεση δοκιμής σύνδεσης για μια διεύθυνση IPv6

Όταν η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά, μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη σύνδεσης του Remote UI στον υπολογιστή (Εκκίνηση του Remote UI). Αν δεν διαθέτετε υπολογιστή για να το ελέγξετε, ελέγξτε ότι έχει ολοκληρωθεί η σωστή σύνδεση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις IPv6>  <Εντολή PING> Εισαγάγετε τη διεύθυνση οποιασδήποτε άλλης συσκευής σε χρήση ή το όνομα συστήματος  <Έναρξη>
Όταν η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά, εμφανίζεται το μήνυμα <Απόκριση από το σύστημα.>.
Ακόμη και αν ρυθμιστούν σωστά οι διευθύνσεις IP, εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε διανομέα μεταγωγής, ενδέχεται να μην συνδεθεί στο δίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, καθυστερήστε τον χρόνο έναρξης της επικοινωνίας της συσκευής και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά. Ορισμός χρόνου αναμονής για τη σύνδεση σε δίκτυο
6W1U-00R