Sende separate skannede dokumenter sammen (jobbbygging)

 
Selv om du har for mange originaler å plassere i arkmateren samtidig, kan du skanne originalene separat og sende dem som en gruppe dokumenter. Dokumenter som skannes både med materen og glassplaten, kan også sendes samtidig.
1
Plasser den første originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Faks>. <Hjem>-skjermbilde
3
Spesifiser destinasjonen på skjermen for grunnleggende funksjoner for faks. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks
4
Spesifiser skanneinnstillingene som nødvendig. Grunnleggende operasjoner for sending av faks
5
Trykk på <Valg>  <Jobb-bygging>  <Lukk>.
6
Trykk på  for å skanne originalen.
Når skanningen er fullført, vises skjermen der du blir bedt om å skanne neste original.
Hvis du legger originalene i materen, fjern originalene fra leveringsområdet når skanningen av den enkelte bunken er ferdig.
7
Plasser neste original og trykk på  .
Gjenta dette trinnet til du er ferdig med å skanne alle originalene.
Hvis du vil endre skanneinnstillingene, trykker du på <Endre innstillinger>.
Følgende funksjoner kan brukes i <Endre innstillinger>. Du kan ikke endre innstillingen for de andre funksjonene i Jobbbygg-modus. Du må spesifisere nødvendige skanneinnstillinger på forhånd.
<Skanneformat>
<2-sidig original>
<Tetthet>
<Originaltype>
Hvis du vil plassere originaler av annen størrelse i materen, angir du <Forskj.format originaler>. Sende originaler av ulik størrelse sammen (originaler av ulike størrelser)
Når du skanner og sender enkeltsidige originaler og tosidige originaler sammen, og det første dokumentet du skanner, er en tosidig original, angir du <2-sidig original>. Når du skanner en enkeltsidig original, må du deaktivere <2-sidig original>-innstillingen i <Endre innstillinger>.
8
Trykk på <Start sending>.
Alle skannede dokumenter kombineres til ett og sendes til den angitte destinasjonen.
6W27-056