Grunnleggende operasjoner for sending av faks

Denne delen beskriver grunnleggende operasjoner for å sende faksdokumenter.
1
Legg inn dokumentet. Plassere originaler
2
Trykk på <Faks>. <Hjem>-skjermbilde
3
Spesifiser destinasjonen på skjermen for grunnleggende funksjoner for faks. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks
Angi destinasjoner fra adresseboken
Angi mottakere fra 1-trykkstaster
Angi destinasjoner manuelt
Spesifisere mottakere på LDAP-serveren
For å kontrollere den detaljerte informasjonen om den angitte mottakeren velger du den ønskede mottakeren ved å bruke og og trykke på <Detaljer>. For å slette en mottaker fra de angitte mottakerne trykker du på <Slette mott.>.
Du kan bare endre mottakere fra <Detaljer> angitt ved hjelp av Ny mottaker og mottakere hentet via en LDAP-server.
<ECM-sending>, <Sendehastighet>, og <Fjernvalg> vises ikke når du angir en mottaker fra den eksterne adresseboken.
Hvis servermaskinen utfører informasjonsinnstillingene for Systemstyrer, utføres godkjenning mellom servermaskinen og klientmaskinen mens klientmaskinen skaffer ekstern adressebok/ 1-trykkstaster. Godkjenning utføres ved å samsvare systemstyrer-ID og systemstyrer-PIN-kode angitt av servermaskinen og klientmaskinen. Endre systemstyrer-ID og PIN-kode
Hvor tilgjengelig den eksterne adresseboken / 1-trykkstastene er, avhenger av statusen for informasjonsinnstillingene for systemstyrer på servermaskinen og klientmaskinen, som vist nedenfor.
Når servermaskinen utfører informasjonsinnstillingene for systemstyrer
Når klientmaskinen utfører informasjonsinnstillingene for systemstyrer
Systemstyrer-ID og system-PIN-kode for servermaskinen og klientmaskinen samsvarer
Kan bruke ekstern adressebok / 1-trykkstast
Utfører
Utfører
Samsvarer
Ja
Samsvarer ikke
Nei
Utfører ikke
-
Nei
Utfører ikke
Utfører
-
Ja
Utfører ikke
-
Ja
4
Spesifiser skanneinnstillingene som nødvendig.
Slik skanner du originaler
Justere bildekvalitet
Slette mørke kanter (slette ramme)
5
Trykk på .
Originalene skannes og sending starter.
Trykk på <Avbryt> eller   <Ja> for å avbryte skanningen.
Når <Trykk på [Start]-tasten for å skanne neste original.> vises
Se Avbryte sending av faks for å avbryte sending.
Slik kontrollerer du totalt antall angitte mottakere
Det totale antallet angitte destinasjoner vises øverst på skjermen. Dette lar deg bekrefte at antall mottakere er riktig før du sender.
Sende med avsenderinformasjon
Du kan sende med senderens navn og faksnummer. <Avsender ID>
Sjekke statuser for sendte dokumenter
På <Statusoverv.>-skjermen kan du sjekke statuser for sendte dokumenter. På denne skjermen kan du sende fakser igjen eller avbryte sending etter å ha kontrollert statusene. Kontrollere status og logg for sendte og mottatte dokumenter
Når <Vis varsel når jobb godtas> angis til <On>, kan skjermbildet <Statusoverv.> vises fra det følgende skjermbildet som vises etter en sendejobb er mottatt. <Vis varsel når jobb godtas>
Når det oppstår en overføringsfeil fordi mottakerens linje er opptatt
Maskinen ringer på nytt automatisk etter en viss tid. Du kan endre innstillinger som hvor mange ganger maskinen ringer på nytt, og intervallet mellom repetisjonene. <Auto repetisjon>
Skrive ut rapporter for senderesultatene
Når du trykker på <Valg>  <Senderesultatrapport> på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks, kan du stille inn automatisk utskrift av rapporten som lister resultatene av sendingen.
Hvis du vil angi dette for hver jobb fra <Valg>, er det ikke nødvendig å velge <Kun for feil> eller <Av> in <Senderesultatrapport>og deretter angi <Tillat utskrift fra Alternativer> til <På>.
Når flere telefonlinjer er angitt
Du kan velge telefonlinjen som skal brukes for å sende fakser ved å trykke på <Valg>  <Velg linje>. Du finner instrukser for å angi fakslinjeinnstillinger under Innstillinger for fakslinje.
TIPS
Lagre en kopi av et sendt dokument
Du kan konfigurere maskinen slik at en kopi av et sendt dokument automatisk lagres i en filserver. Kopien konverteres til et elektronisk filformat, f.eks. PDF, og lagres, slik at du enkelt kan kontrollere innholdet fra datamaskinen. Lagre en kopi av et sendt dokument
Velge et sendernavn
Trykk på <Valg>   <Avsendernavn (TTI)> på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks for å velge et navn fra listen over registrerte sendernavn som skal inkluderes i senderinformasjonen. <Lagre avsendernavn (TTI)>
Hvis du logger på med brukergodkjenning, vises påloggingsnavnet i <100> under avsendernavn (TTI).
Sjekke skannede bilder før sending
Du kan sjekke skannede bilder på skjermbildet for forhåndsvisning før du sender dem. Kontrollere skannede bilder før sending (forhåndsvisning)
Registrere ofte brukte innstillinger
Du kan kombinere mottakere og skanneinnstillinger som brukes ofte i en knapp på maskinen for å bruke senere. Ved å trykke på den registrerte knappen når du skanner originaler, kan du raskt fullføre innstillingene. Registrere en kombinasjon av ofte brukte funksjoner
6W27-04U