Registrere mottakere via Fjernkontroll

Du kan bruke Fjernkontroll til å registrere mottakere i adresseboken. Du kan også sjekke de registrerte detaljene og redigere adresseboken.
Hvis du vil ha instruksjoner om å dele en adresseliste, kan du se Dele en adresseliste med spesifikke brukere.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Address Book] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Registrer mottakeren.
Hvis du vil ha mer informasjon om adresselister, kan du se Registrere mottakere i adresseboken.
1
Klikk på adresselisten som mottakeren skal registreres i ([Personal Address List], adresselister for brukergrupper, [Address List 01] til [Address List 10], eller [Address List for Administrators]).
[Personal Address List] er for den eksklusive bruken til den innloggede brukeren, og er kun tilgjengelig når personlig godkjenningsstyring er aktivert.
[Address List for Administrators] er kun tilgjengelig for administratorer som logger inn med administrator- eller enhetsadministratorrettigheter.
Hvis siden for å angi en PIN-kode vises, angir du PIN-koden og klikker på [OK].
Hvis du vil dele mottakeren med en registrert brukergruppe, velger du en registrert adresseliste for brukergruppen.
Du kan også administrere adresselister for brukergrupper ved å kun gjøre det mulig for brukere med administratorrettigheter å registrere/redigere mottakere fra Fjernkontroll. (<Innstill mottaker>  <Bruk adr.liste for brukergruppe>)
2
Klikk på [Register New Destination...].
3
Velg mottakertypen og klikk på [Set].
4
Registrer den nødvendige informasjonen og klikk på [OK].
De viste elementene varierer avhengig av mottakertypen. Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonen som skal registreres, kan du se Registrere mottakere i adresseboken.
Registrere en gruppemottaker
Registrere et navn for adresselisten
Klikk på [Register Address List Name...] eller [Register/Change Address List Name...], skriv inn navnet, og klikk på [OK].
Du kan også stille inn at navnet på adresseboken til brukergruppen skal endres når et brukergruppenavn endres. Logg inn på Fjernkontroll som en bruker med administratorrettigheter, trykk på [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings], og velg avmerkningsboksen [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name]. [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] er kun tilgjengelig når personlig godkjenningsstyring er aktivert.
Kontrollere/redigere mottakerdetaljer
Du kan klikke på [Type]-ikonet eller navnet til en mottaker for å sjekke detaljene til mottakeren. Hvis du vil redigere mottakeren, klikker du på [Edit], endrer de registrerte detaljer, og klikker på [OK].
Registrere til en adresseliste for brukergruppe
Registrere til en 1-trykksknapp
6W27-0A8