<Felles>

Denne delen beskriver innstillinger for funksjoner som papirmaterinnstillinger, papirutgangsinnstillinger, utskriftsinnstillinger, skanneinnstillinger og generer fil.
Noen av innstillingene vises kanskje ikke avhengig av konfigurasjonen av tilleggsutstyret installert på maskinen.
<Automatisk valg av papirkilde>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Papirmatingsinnstillinger>
Du kan konfigurere papirkilden som skal brukes ved kopiering/utskrift, med <Papirvalg> angitt til <Auto>. Denne innstillingen fungerer også når papir i gjeldende papirkilde går tom under kopiering/utskrift. Automatisk velge en egnet papirkilde for en spesifikk funksjon
<Bytt papirmatingsmetode>
 <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Papirmatingsinnstillinger>
Når du regelmessig bruker papir med logoer, som brevark, for både ensidig og tosidig utskrift, kan du angi denne innstillingen til <Utskr. side priorit.> for å skrive ut den første siden på forsiden for både ensidig og tosidig, uten å måtte endre papirretningen. Legge i ferdigtrykt papir
<Utsatt jobb tidsbrudd>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Papirmatingsinnstillinger>
Hvis denne innstillingen er satt til <På> og en jobb er satt på vent på grunn av mangel på papir eller annet, vil maskinen automatisk skrive ut neste jobb etter angitt tid.
<Job Separator Between Jobs>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Papirleveringsinnstillinger>
Dette lar deg sette inn spesifisert papir for hver jobb når flere jobber skrives ut etter hverandre.
<Job Separator Between Copies>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Papirleveringsinnstillinger>
Dette gjør at du kan sette inn spesifisert papir for hvert antall kopisett for å dele settene. Hvis du angir dette, settes papir inn når du skriver ut med Sorter (siderekkefølge), Forskyvning eller Stifting.
<Utskriftsprioritet>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Utskriftsinnstillinger>
En jobb med en høyere innstilt prioritet, kan skrives ut etter at jobben som skrives ut, er ferdig.
<2-sidig utskrift>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Utskriftsinnstillinger>  <Standardinnstillinger for Skriv ut rapport>
Du kan spesifisere tosidig utskrift for å skrive ut rapporter som Send TX-rapport og kommunikasjonsadministrasjon-rapport.
<Autoslett utsatte jobber>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Utskriftsinnstillinger>
Hvis denne innstillingen er satt til <På> og en jobb er satt på vent på grunn av fastkjørt papir eller annet, vil maskinen automatisk slette jobben etter angitt tid.
<Materstopp gjenopprettingsmetode>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Skanneinnstillinger>
Du kan velge om skanning skal starte på nytt fra den første siden av originalen, eller siden av originalen som skanningen ble avbrutt på, hvis det oppstår papirstopp i arkmateren.
<Hastighet/bildekvalitetprioritet for svart-hvitt-skanning>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Skanneinnstillinger>
Du kan stille inn om prioritering gis til skannehastighet eller til bildekvalitet ved kjøring av svart/hvitt-skanning.
<Gammaverdi for fjernskanning>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Skanneinnstillinger>
Du kan angi gammaverdi som skal brukes ved skanning av fargedokumenter inn i datamaskinen gjennom funksjonen for nettverksskanning. Velg gammaverdien som passer best til datamaskininnstillingene slik at du kan skrive ut dokumentet med optimal tetthet.
<Auto online>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Skanneinnstillinger>
Angi denne til <På> for å aktivere den eksterne skannefunksjonen automatisk når du trykker på <Skanner> (<Hjem>-skjermbilde).
<Auto offline>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Skanneinnstillinger>
Hvis maskinen er koblet til et aktivt nettverk, er ikke skanning mulig med <Kopi> eller <Skanne og lagre>. Hvis du stiller inn <Auto offline> til <På>, blir maskinen automatisk frakoblet nettet når tiden som er angitt for <Auto Reset Time> i <Preferanser> (innstillinger/registrering) har gått.
<Bildekvalitetsnivå for Compact>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Generere fil>
Hvis du velger PDF/XPS (Compact) som filformat ved bruk av <Skanne og sende> eller <Skanne og lagre>, kan du stille inn bildekvalitetsnivået av dokumentet.
<OCR (søkbar tekst) innstillinger>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Generere fil>
Hvis du velger <OCR (søkbar tekst)> for <PDF>, <XPS> eller <OOXML> som filformat, kan du angi Smart Scan-innstillingen, og angi antall tegn brukt for Auto (OCR) i Filnavn. Smart Scan er en modus som bestemmer tekstretningen og roterer dataene, slik at dokumentet vil være i riktig retning når du ser på dokumentet på en datamaskin. Auto (OCR) i Filnavn er en modus som automatisk bruker den første teksten som er skannet av OCR i dokumentet som filnavn. Auto (OCR) i filnavn er spesifisert i <Filnavn> i <Valg> på Skanne- og Sende-skjermen. Angi et filnavn
<Utjevningsinnstillinger>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Generere fil>
Du kan endre gjenkjennelsesgraden for strektegninger av originalen når du oppretter en fil med omrissgrafikk.
<OOXML-innstillinger>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Generere fil>
Du kan spesifisere bakgrunnsnivå, fargebildegjenkjenningsnivå og fargebildebreddgjenkjenning når du oppretter filer med Office Open XML-filformat.
<Ta med bakgrunnsbilder i Word-fil>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Generere fil>
Når du genererer Word-filer fra skannede originaler, kan du slette bildet som blir registrert som bakgrunn i Word-filene. Det blir lettere å redigere Word-filer fordi unødvendige bilder blir slettet.
<Angi minimum PDF-versjon>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Generere fil>
Du kan spesifisere minsteversjonen som skal tilordnes når du genererer PDF-filer.
<Formatere PDF til PDF/A>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Generere fil>
Du kan opprette PDF-filer som samsvarer med PDF/A-1b. Dette er egnet for langtidslagring fordi det garanterer at den visuelle kvaliteten på PDF-en ikke endres med maskinen eller visningsprogramvaren.
Denne innstillingen er knyttet til følgende standardinnstillingen:
<Filformat> in <Skanne og sende>
<Filformat> in <Skanne og lagre>
<Filformat> in <Videresendingsinnstillinger>
<256-bit AES-innstillinger for kryptert PDF>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Generere fil>
Når du genererer en kryptert PDF-fil, kan du velge <Acrobat 3.0 eller nyere/40-bit RC4>, <Acrobat 6.0 eller nyere/128-bit RC4>, <Acrobat 7.0 eller nyere/128-bit AES> eller <Acrobat 10.0 eller tilsvar./256-bit AES> som PDF-krypteringsnivå. Hvis du vil bruker <Acrobat 9.0 el. tilsvarende/256-bit AES> i stedet for <Acrobat 10.0 eller tilsvar./256-bit AES> som krypteringsnivå, bruker du denne innstillingen til å endre valgene du kan gjøre.
<Informasjon brukt til LDAP-serverautentisering>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Angi autentiseringsmetode>
Du kan spesifisere godkjenningsmetoden for å få tilgang til LDAP-serveren.
<Informasjon brukt til SMTP-serverautentisering>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Angi autentiseringsmetode>
Du kan spesifisere godkjenningsmetoden for å få tilgang til SMTP-serveren.
<Info. brukt til autentisering av filsending/gjennomsyn>
  <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Angi autentiseringsmetode>
Du kan spesifisere godkjenningsmetoden for å få tilgang til en filserver.
6W27-0F9