Kontrola výsledkov kopírovania

 
Skôr než začnete s kopírovaním veľkého množstva dokumentov, môžete skontrolovať výsledok kopírovania vytlačením ukážky kopírovania. Overením výsledkov kopírovania môžete predísť chybám vo výstupe.
Možnosť <Kopír. ukážka> sa zobrazí, iba ak použijete nastavenie vytvorenia viacnásobných kópií v kombinácii s niektorým z nasledujúcich nastavení.
Triediť (Poradie str.)
Otočiť o 90 stupňov
Brožúra

Kontrola výsledkov kopírovania zhotovením kópie (ukážka kopírovania)

Ak ste špecifikovali väčší počet kópií, môžete najskôr zhotoviť kópiu celého originálu, skontrolovať výsledok a potom začať so zhotovovaním zvyšných kópií. Prípadne môžete kopírovať iba konkrétne strany originálu.
1
Originály vložte do podávača. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Kopírovať>. Obrazovka <Domov>
3
Zadajte počet kópií a špecifikujte nastavenia kopírovania podľa účelu a cieľa kopírovania. Základné postupy kopírovania
4
Stlačte položku <Kopír. ukážka> na obrazovke základných funkcií kopírovania. Obrazovka základných funkcií kopírovania
5
Vyberte strany, ktoré sa majú zahrnúť do ukážky kopírovania, a stlačte tlačidlo <OK>.
Ak chcete kopírovať všetky strany, vyberte možnosť <Všetky strany>.
Ak chcete kopírovať konkrétne strany, vyberte možnosť <Špecifikované strany>. Zadajte strany stlačením tlačidla <Prvá strana> alebo <Posledná strana>.
Ak vyberiete možnosť <Všetky strany>
Ak vyberiete možnosť <Všetky strany>, počítadlo zariadenia započíta vzorovú dávku ako kópiu.
Ak vyberiete možnosť <Špecifikované strany>
Špecifikujte strany na základe počtov výstupných strán. Ak napríklad máte dokument s počtom strán 10 a kopírujete s použitím nastavenia 2 na 1 (Kopírovanie viacerých originálov na jeden list (N na 1)), počet vyhotovených strán sa zmení na 5. Ak chcete skopírovať siedmu až desiatu stranu originálu, do poľa <Prvá strana> zadajte štvrtú stranu a do poľa <Posledná strana> zadajte piatu stranu.
6
Stlačením tlačidla  naskenujte originály a stlačte tlačidlo <Spustiť kopír.>.
Ukážka kopírovania sa vytlačí. Skontrolujte výsledok.
Ak výsledok kopírovania neobsahuje žiadne chyby
Stlačením tlačidla <Spustiť tlač> vytlačte počet kópií, ktorý ste špecifikovali. Ak ste v kroku 5 vybrali možnosť <Všetky strany>, vytlačí sa o jednu kópiu menej. Ak v kroku 5 vyberiete možnosť <Špecifikované strany>, vytlačí sa celkový počet kópií.
Ak chcete zmeniť nastavenia
Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte tlačidlo <Zmeniť nastavenia>. Po zmene nastavení sa zobrazí možnosť <Kopír. ukáž.>. Znova vytlačte ukážku kopírovania.
6W29-041