Základné postupy kopírovania

Táto časť opisuje základné postupy pri kopírovaní.
1
Vložte dokument. Vkladanie originálov
POZNÁMKA:
Ak je položka <Automatické triedenie> nastavená na možnosť <Zap.>, po vložení vašich originálov do podávača sa automaticky nastaví režim triedenia. <Automatické triedenie>
2
Stlačte tlačidlo <Kopírovať>. Obrazovka <Domov>
3
Zadajte počet kópií pomocou číselných tlačidiel na obrazovke základných funkcií kopírovania. Obrazovka základných funkcií kopírovania
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia kopírovania.
Zväčšenie alebo zmenšenie kópií
Výber papiera na kopírovanie
Obojstranné kopírovanie
Nastavenie kvality obrazu kópií
Potvrdenie nastavení pred kopírovaním
5
Stlačte tlačidlo .
Spustí sa kopírovanie.
Kopírovanie môžete zrušiť stlačením tlačidla <Zrušiť> alebo . Zrušenie kopírovania
Stlačením tlačidla  alebo  počas kopírovania môžete upraviť nastavenie sýtosti.
Keď sa zobrazí správa <Stlačte [Štart] na skenovanie ďalšieho originálu.>
TIPY
Rezervovanie kopírovania
Skenovanie je možné vykonať v predstihu, aj keď sa zariadenie pripravuje na tlač alebo tlačí. Táto funkcia sa nazýva „Rezervované kopírovanie“. Ak napríklad chcete vykonať rezervované kopírovanie, keď prebieha tlač alebo sa zobrazuje čakacia obrazovka, stlačte tlačidlo <Zatvoriť>, špecifikujte nastavenia kopírovania zvyčajný spôsobom a stlačte tlačidlo .
Rezervovať môžete maximálne 50 úloh vrátane aktuálnej úlohy. V tomto počte nie sú zahrnuté prerušené kopírovacie úlohy.
6W29-03H