Kopírovanie ID karty

 
Táto funkcia umožňuje skopírovať prednú aj zadnú stranu ID karty na jeden list papiera. Táto funkcia je užitočná pri kopírovaní identifikačných preukazov (ID kariet), napríklad vodičských preukazov, pretože orientácia a poloha tlače obrazov na oboch stranách preukazu sa zarovnajú automaticky podľa formátu papiera.
Položte preukaz na kopírovaciu dosku. Preukaz položte lícom nadol a zarovnajte horný okraj s ľavým horným rohom kopírovacej dosky podľa obrázka nižšie. Režim kopírovania identifikačných preukazov nie je možné použiť, keď je identifikačný preukaz vložený v podávači.
Ak je v podávači nastavený iný originál, nemôžete spustiť kopírovanie. Odoberte originál z podávača.
V rámci funkcie <Kopírovať kartu ID> možno použiť iba papier vo formáte A4 alebo A4R.
1
Preukaz položte na kopírovaciu dosku lícom nadol. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Kopírovať>. Obrazovka <Domov>
3
Stlačte položku <Voľby> na obrazovke základných funkcií kopírovania. Obrazovka základných funkcií kopírovania
4
Stlačte tlačidlo <Kopírovať kartu ID>.
5
Stlačte tlačidlo <Zmeniť>, vyberte papier, ktorý sa má použiť, a stlačte tlačidlo <OK>.
6
Stlačte položky <OK>  <Zatvoriť>.
7
Stlačením tlačidla  naskenujte prednú stranu.
Po dokončení skenovania sa zobrazí obrazovka s oznámením o dokončení príprav na skenovanie zadnej strany.
8
Preukaz otočte zadnou stranou nadol a stlačením tlačidla  naskenujte zadnú stranu.
Po naskenovaní zadnej strany sa automaticky spustí tlač.
6W29-04F