Kontrola spojenia s príjemcom pred odosielaním (priame odosielanie)

 
V záujme zaistenia úspešného odoslania faxov do zamýšľaného miesta určenia môžete vopred skontrolovať, či je príjemca pripojený a pripravený začať komunikáciu. Keďže zariadenie pri skenovaní originálov nevyužíva pamäť, faxy môžete odosielať, aj keď nie je k dispozícii žiadna voľná pamäť.
1
Umiestnite originál. Vkladanie originálov
Ak chcete odoslať viac strán, vložte originály do podávača. Pri položení originálu na kopírovaciu dosku sa dá odoslať iba jedna strana.
2
Stlačte tlačidlo <Fax>. Obrazovka <Domov>
3
Špecifikujte miesto určenia na obrazovke základných funkcií faxovania. Obrazovka základných funkcií faxovania
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania. Základné operácie na odosielanie faxov
5
Stlačte položky <Voľby>  <Priame odosielanie>  <Zatvoriť>.
6
Stlačte tlačidlo .
Zariadenie vytočí číslo príjemcu. Keď zariadenie nadviaže telefonické spojenie, originály sa naskenujú a začne sa odosielanie.
Zariadenie nezačne odosielať, ak je linka príjemcu obsadená.
Priame odosielanie nie je k dispozícii v nasledujúcich prípadoch
Keď sú špecifikované ktorékoľvek z nasledujúcich nastavení skenovania: <2-str. originál>/<Rôzne veľké originály>/<Zmazať rám>/<Tvorba úlohy>/<Odložené odoslanie>
Keď je špecifikovaných viac miest určenia.
Položka <Obmedzené funkcie> je nastavená na možnosť <Vyp.> pre ktorúkoľvek funkciu, keď sa zariadenie nachádza v režime správy ID oddelení. Konfigurácia nastavení správy ID oddelenia
Postup pri špecifikovaní formátu skenovania originálov
Formát skenovania originálov vložených do podávača sa nastaví automaticky. Ak chcete zadať formát ručne, použite kopírovaciu dosku.
6W29-051