Konfigurácia nastavení správy ID oddelenia

Používateľov možno usporiadať do skupín a spravovať ich podľa ID oddelenia. Ak chcete nakonfigurovať správu ID oddelenia a povoliť zariadeniu počítať vytlačené a naskenované strany, postupujte podľa nižšie opísaných krokov.
Presvedčte sa, či používatelia zaregistrovaní v zariadení majú nastavené ID oddelení. Registrácia používateľských údajov do lokálneho zariadenia
Správa ID oddelenia sa vzťahuje len na používateľov, ktorí sú zaregistrovaní v lokálnom zariadení.
Ak sa prihlásite ako používateľ s oprávneniami správcu, automaticky sa vám pridelí ID a kód PIN správcu systému, ktoré sa budú spravovať ako ID oddelenia.
Informácie o počte ID oddelení, ktoré možno zaregistrovať, nájdete v časti Funkcie spravovania.
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte tlačidlo <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa ID oddelení>.
3
Stlačte tlačidlo <Zap.>.
Správa ID oddelení sa aktivuje.
Ak chcete správu ID oddelenia deaktivovať, stlačte tlačidlo <Vyp.>.
Registrácia ID a kódov PIN oddelení
4
Stlačte tlačidlo <OK>.
Kontrola počtov strán
Ak chcete kontrolovať celkový počet strán skopírovaných, vytlačených a naskenovaných (vrátane faxov) pod jednotlivými ID oddelenia, na obrazovke zobrazenej v kroku 3 stlačte možnosť <Spolu strán. Počty strán nezahŕňajú prázdne strany ani skúšobné výtlačky použité napríklad na úpravu gradácie.
Prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN
Po uložení používateľa s rovnakým menom ako ID oddelenia sa možno prihlasovať pomocou zaregistrovaného ID oddelenia a kódu PIN. Registrácia používateľských údajov do lokálneho zariadenia
Prihlasovacia obrazovka sa môže zobraziť pri spustení operácie alebo po výbere funkcie. Nastavenie, kedy sa má zobrazovať prihlasovacia obrazovka
Zmena služby prihlásenia
Zariadenie používa ako prihlasovaciu službu „Overovanie používateľov“ (správu osobného overovania). Pomocou SMS však možno zmeniť prihlasovaciu službu na „Overovanie ID oddelenia“. Zmena služieb prihlásenia
6W29-094