Používanie vzdialených faxov

Ak máte multifunkčnú tlačiareň bez funkcie faxovania, túto tlačiareň môžete použiť na odosielanie a prijímanie faxov prostredníctvom inej multifunkčnej tlačiarne s funkciou faxovania, ak sa obe tlačiarne nachádzajú v tej istej sieti. V takom prípade je možné prirovnať tlačiareň s funkciou faxovania k serverovému zariadeniu a tlačiareň bez funkcie faxovania ku klientskemu zariadeniu. Zdieľaním funkcie faxovania a komunikačných liniek sa znižujú zavádzacie náklady a zaisťuje sa efektívne využitie funkcií faxu.
* K dispozícii iba pre toto zariadenie alebo zariadenie série imageRUNNER ADVANCE
Pred začatím používania vzdialeného faxu
Aby bolo možné použiť zariadenie ako serverové alebo klientske zariadenie, vopred musíte špecifikovať nastavenia.
Nastavenia pre serverové zariadenia <Odoslať>  <Nastavenia vzdial. faxu>
Nastavenia pre klientske zariadenia <Odoslať>  <Nastavenia VYS. vzdial. faxu>
Ak chcete používať túto funkciu
Budete musieť vopred nainštalovať voliteľnú možnosť. Systémové doplnky
Odosielanie faxov
Z klientskeho zariadenia môžete odoslať fax rovnakým spôsobom ako v prípade normálneho faxu. Základné operácie na odosielanie faxov
Príjem faxu
Faxy prijaté v serverovom zariadení sa konvertujú na I-faxy a presmerujú sa do klientskeho zariadenia. Musíte špecifikovať nastavenia serverového zariadenia na presmerovanie I-faxov do klientskeho zariadenia a špecifikovať nastavenia klientskeho zariadenia na príjem I-faxov.
Nastavenia pre serverové zariadenia <Nastavenia presmerovania>
Nastavenia pre klientske zariadenia Nastavenie komunikácie e-mailom/I-faxom
Keď sa zobrazuje obrazovka zadávania ID oddelenia a hesla, zadajte ID a heslo uložené v serverovom zariadení.
Informácie o odosielateľovi faxu odoslaného z klientskeho zariadenia sa vytlačia podľa nastavení v serverovom zariadení. <ID VYS. terminálu>
6W29-05W