Vyvolanie predtým použitých nastavení odosielania (predošlé nastavenia)

 
Môžete vyvolať cieľové umiestnenia špecifikované v minulosti. Zároveň sa vyvolajú aj ich nastavenia skenovania, ako napríklad sýtosť.
Sériu nastavení miesta určenia, skenovania alebo odosielania, ktoré ste špecifikovali pred stlačením tlačidla , môžete uložiť ako Predošlé nastavenia.
Tri najaktuálnejšie nastavenia, ktoré sa uložili do pamäte, sa nevymažú ani po vypnutí hlavného napájania zariadenia.
Keď používate faxové informačné služby, nemôžete špecifikovať miesto určenia uložené v zozname adries ani použiť režim Predošlé nastavenia.
1
Umiestnite originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Fax>. Obrazovka <Domov>
3
Stlačte tlačidlo <Predošlé nastav.> na obrazovke základných funkcií faxovania. Obrazovka základných funkcií faxovania
4
Vyberte denník, ktorý chcete vyvolať, a stlačte tlačidlo <OK>.
Miesto určenia a jeho nastavenia skenovania sa špecifikujú podľa vybratého denníka.
Keď sa používa správa osobného overovania, zariadenie vyvolá nastavenia špecifikované v minulosti používateľom, ktorý sa práve prihlasuje do zariadenia.
Pred odoslaním môžete zmeniť vyvolané nastavenia.
5
Stlačte tlačidlo .
Originály sa naskenujú a začne sa odosielanie.
Ak nastavíte položku <Spravovať prístupové čísla tel. zoznamu> na možnosť <Zap.>, nebudete môcť vyvolať nastavenia z pamäte.
Ak nastavíte akýkoľvek typ adresy na možnosť <Zap.> v položke <Obmedziť nové miesta určenia>, aktuálne uložené predošlé nastavenia sa vymažú.
6W29-057