Zmena ID a kódu PIN správcu systému.

Keď je povolená správa ID oddelenia, používatelia musia mať nastavené ID oddelení ešte pred prihlásením. ID správcu systému aj jeho kód PIN sú predvolené na hodnotu „7654321“, ale z bezpečnostných dôvodov sa ich odporúča zmeniť. Pri ich zmene postupujte podľa nižšie opísaného postupu.
Kód PIN správcu systému si dobre zapamätajte. Ak kód PIN správcu systému zabudnete, kontaktujte miestneho autorizovaného zástupcu firmy Canon.
Toto nastavenie nie je pre správcu overovania používateľov predvolené. Ak chcete špecifikovať toto nastavenie pre používateľa s oprávneniami správcu v oblasti overovania používateľov, pod položkou nastavte [Select Role to Set:] hodnotu „Správca“. Registrácia používateľských údajov do lokálneho zariadenia
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte tlačidlo <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Nastavenia informácií o správcovi systému>.
3
Vykonajte potrebné zmeny v nastaveniach správcu systému a stlačte <OK>.
<ID správcu systému>
Ako nové ID správcu systému zadajte číslo pozostávajúce najviac zo 7 číslic.
<Kód PIN správcu syst.>
Ako nový kód PIN správcu systému zadajte číslo pozostávajúce najviac zo 7 číslic a stlačte tlačidlo <Potvrdiť>. Pre potvrdenie zadajte kód PIN znova a stlačte tlačidlo <OK>.
<Meno správcu syst.>/<E-mailová adresa>/<Kontaktné informácie>/<Komentár>
Podľa potreby zadajte údaje o správcovi.
Pre správcu systému nie je možné uložiť ID ani kód PIN, ktoré by pozostávali iba z núl, napríklad „00“ alebo „0000000“.
Aj keď zadáte menej než sedem číslic, na začiatok čísla sa pridajú nuly, aby sa dosiahol počet siedmich číslic.
Môžete nastaviť aj požiadavku, že ako ID a kód PIN správcu systému sa musí zadať sedem číslic. Viac informácií získate od miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon.
6W29-093