<Správa užívateľov>

Môžete nakonfigurovať nastavenia na správu používateľov zariadenia použitím aplikácie overovania používateľov.
<Zmeniť heslo>
  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa overovania>
Používatelia zaregistrovaní v zariadení môžu meniť vlastné prihlasovacie heslá. Toto nastavenie sa nezobrazí v prípade používateľov prihlásených s oprávneniami správcu.
<Uložiť/Upraviť užívateľa overenia>
  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa overovania>
Vyberte možnosť registrácie používateľov do zariadenia a zadajte informácie o používateľoch, ako napríklad heslo a úroveň oprávnenia. Registrácia používateľských údajov do lokálneho zariadenia
<Použiť overenie užívateľa>
  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa overovania>
Vyberte, či chcete aktivovať funkciu správy osobného overovania. Vybrať môžete aj spôsoby prihlasovania na overenie používateľa. Konfigurácia spôsobov prihlasovania používateľov a overovacích zariadení
<Počet vyrovnávacích pamätí pre prihl. užív.>
  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa overovania>  <Overenie klávesnicou>
Vyberte, či chcete zobraziť mená používateľov, ktorí sa predtým prihlásili v rozbaľovacom zozname na obrazovke prihlásenia. Vyberte možnosť <0> na skrytie histórie prihlásenia a možnosť <1> na výlučné zobrazenie mena používateľa, ktorý sa prihlásil ako posledný. Konfigurácia spôsobov prihlasovania používateľov a overovacích zariadení
<Zobraziť tlačidlo na zmenu hesla v menu Nastavenia>
  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa overovania>  <Overenie klávesnicou>
Vyberte, či chcete povoliť používateľom meniť heslá použitím možnosti v hornom pravom rohu prihlasovacej obrazovky. Konfigurácia spôsobov prihlasovania používateľov a overovacích zariadení
<Na overenie použiť číselné tlačidlá>
  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa overovania>  <Overenie klávesnicou>
Ak sa meno používateľa a heslo skladajú iba z číslic, overovanie je možné vykonať iba použitím číselného kódu.
<Nastavenia zobrazenia pri prihlasovaní>
  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa overovania>
Zadajte, kedy sa má zobraziť prihlasovacia obrazovka výberom možnosti „keď začnete používať zariadenie“ alebo „po stlačení funkčného tlačidla“. Ak vyberiete možnosť „po stlačení funkčného tlačidla“, môžete zadať funkcie, ktoré vyžadujú prihlásenie používateľa. Nastavenie, kedy sa má zobrazovať prihlasovacia obrazovka
<Funkcie na zakázanie>
  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa overovania>
Vyberte, či chcete obmedziť používanie konkrétnych funkcií, keď je aktivovaná funkcia správy osobného overovania. Konfigurácia spôsobov prihlasovania používateľov a overovacích zariadení
<Zakázať úlohu zo vzdial. zariad. bez oprávnenia užív.>
  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa overovania>
Vyberte, či chcete použiť správu osobného overovania na tlač, faxovanie a vzdialené skenovanie prostredníctvom počítača. Používanie osobného overovania na správu tlače/faxovania/diaľkového skenovania cez počítač
<Predvolená rola pri registrácii užívateľa>
  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa overovania>
Vyberte, akú rolu chcete prideliť používateľom v osobitných prípadoch, napríklad ak nemajú nastavené žiadne oprávnenia. Konfigurácia spôsobov prihlasovania používateľov a overovacích zariadení
<Por. veľ. pís. pre už. meno>
  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>  <Správa overovania>
Vyberte, či sa v menách používateľov rozlišujú veľké a malé písmená.
<Nastavenia informácií o správcovi systému>
  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>
Nastavte informácie o správcovi systému zariadenia. Zmena ID a kódu PIN správcu systému.
<Správa ID oddelení>
  <Nastavenia správy>  <Správa užívateľov>
Vyberte, či chcete spravovať používateľov v skupinách priradením používateľov k ID oddelenia. Konfigurácia nastavení správy ID oddelenia
6W29-0FR