Tlačiareň

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Hlásenie o výstupe>
<Nastavenia tlačiarne>
<Custom Settings>
<UFR II>
<PCL>*
<PS>*
<Imaging>
<PDF>
<XPS>
<Utility>
<Obmedziť tlačové úlohy>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings for Printer Settings
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Vybrať úlohy na povolenie>: <Rezerv. úlohy>
Áno
Nie
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Výber PDL (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>*, <PS3>*, <UFR II (V4)>, <Fax>*, <PCL6 (V4)>*
Áno
Nie
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Uprednostniť nast. ovl. tlačiarne pre úlohy s MÚ prieč.>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Nastavenia hesla PS>
<Heslo param. syst.>, <Heslo spust. úl.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Režim podávania papiera pri použití emulácie PCL>
<Režim 0>, <Režim 1>, <Režim 2>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*
Indikuje položky, ktoré sa zobrazia až potom, keď budú k dispozícii príslušné voliteľné produkty alebo je nakonfigurované vhodné nastavenie.
6W29-0E1