وارد/صادر کردن تنظیمات به صورت جداگانه

شما می توانید فقط لیست های آدرس در Address Book را وارد/صادر کنید. جهت اجرای این عملیات ها به امتیازات سرپرست نیاز است.
برای کسب اطلاعات در مورد ویرایش یک فایل CSV ‏برای Address Book جهت وارد کردن، به آیتم های Address Book بروید.

صادر کردن تنظیمات به صورت جداگانه

1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید. آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Data Management] کلیک کنید و تنظیمات جهت صادر شدن را انتخاب کنید.
هنگام صادر کردن لیست های آدرس
4
روی [Start Exporting] کلیک کنید.
5
دستورالعمل های روی صفحه را برای تعیین مکان ذخیره داده ها دنبال کنید.

وارد کردن تنظیمات به صورت جداگانه

1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید. آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Data Management] کلیک کنید و تنظیمات جهت وارد شدن را انتخاب کنید.
هنگام وارد کردن لیست های آدرس
4
روی [Start Importing]  [OK] کلیک کنید.
ممکن است بسته به تنظیمات وارد شده، دستگاه نیاز به راه اندازی مجدد داشته باشد. راه اندازی مجدد دستگاه
6W1Y-0AS