<User Management>

می توانید تنظیمات را برای مدیریت کاربران دستگاه با برنامه تأیید اعتبار کاربر پیکربندی کنید.
<Change Password>
  <Management Settings>  <User Management>  <Authentication Management>
کاربران ثبت شده در دستگاه می توانند کلمه عبور خود را برای ورود به سیستم تغییر دهند. این تنظیم برای کاربرانی که با امتیازات مدیر سیستم وارد شده اند نشان داده نمی شود.
<Register/Edit Authentication User>
  <Management Settings>  <User Management>  <Authentication Management>
برای ثبت کاربران در دستگاه این گزینه را انتخاب کنید، و اطلاعات کاربری مانند کلمه عبور و سطح امتیاز را مشخص نمایید. ثبت اطلاعات کاربر در دستگاه محلی
<Use User Authentication>
  <Management Settings>  <User Management>  <Authentication Management>
انتخاب کنید عملکرد مدیریت تأیید اعتبار شخصی فعال شود یا خیر. همینطور می توانید انتخاب کنید کدام روش ورود به سیستم برای تأیید اعتبار کاربر استفاده شود. پیکربندی روش های ورود به سیستم کاربر و دستگاه های تأیید اعتبار
<Number of Caches for Login Users>
  <Management Settings>  <User Management>  <Authentication Management>  <Keyboard Authentication>
انتخاب کنید نام کاربرانی که قبلاً در لیست کشویی روی صفحه ورود به سیستم وارد شده است نشان داده شود یا خیر. برای پنهان کردن تاریخچه ورود به سیستم، <0> را انتخاب کنید و <1> را برای نمایش تنها نام کاربری که اخیراً وارد شده انتخاب کنید. پیکربندی روش های ورود به سیستم کاربر و دستگاه های تأیید اعتبار
<Display Button to Change Password on Settings Menu>
  <Management Settings>  <User Management>  <Authentication Management>  <Keyboard Authentication>
انتخاب کنید آیا به کاربران اجازه داده شود کلمات عبور را با استفاده از در گوشه بالا سمت راست صفحه ورود به سیستم تغییر دهند یا خیر. پیکربندی روش های ورود به سیستم کاربر و دستگاه های تأیید اعتبار
<Use Numeric Keys for Authentication>
  <Management Settings>  <User Management>  <Authentication Management>  <Keyboard Authentication>
اگر نام کاربر و کلمه عبور فقط از اعداد تشکیل شده است، تأیید اعتبار تنها با ورودی کلید عددی قابل انجام است.
<Login Screen Display Settings>
  <Management Settings>  <User Management>  <Authentication Management>
با انتخاب "زمانی که شروع به استفاده از دستگاه می کنید" یا "بعد از اینکه دکمه عملکردی فشار داده می شود" مشخص کنید چه زمانی صفحه ورود به سیستم نشان داده شود. اگر "بعد از اینکه دکمه عملکردی فشار داده می شود" را انتخاب کنید، می توانید عملکردهایی را که به ورود به سیستم کاربر نیاز دارند مشخص نمایید. تعیین زمان نمایش صفحه ورود به سیستم
<Functions to Restrict>
  <Management Settings>  <User Management>  <Authentication Management>
انتخاب کنید زمانی که مدیریت تأیید اعتبار شخصی فعال است، استفاده از عملکردهای خاص محدود شود یا خیر. پیکربندی روش های ورود به سیستم کاربر و دستگاه های تأیید اعتبار
<Restrict Job from Remote Device w/out User Authent.>
  <Management Settings>  <User Management>  <Authentication Management>
انتخاب کنید مدیریت تأیید اعتبار شخصی برای چاپ، فاکس و اسکن از راه دور از طریق رایانه اعمال شود یا خیر. استفاده از تأیید اعتبار شخصی برای مدیریت چاپ/فاکس/اسکن از راه دور به وسیله رایانه
<Default Role When Registering User>
  <Management Settings>  <User Management>  <Authentication Management>
نقشی را انتخاب کنید که می خواهید در مواقعی مثل زمانی که هیچ امتیازی تنظیم نشده به کاربران اعمال شود. پیکربندی روش های ورود به سیستم کاربر و دستگاه های تأیید اعتبار
<Match Case for User Name>
  <Management Settings>  <User Management>  <Authentication Management>
انتخاب کنید نام کاربران به کوچکی و بزرگی حروف حساس باشد یا خیر.
<System Manager Information Settings>
  <Management Settings>  <User Management>
اطلاعات مدیر سیستم را برای دستگاه تنظیم کنید. تغییر پین و شناسه مدیر سیستم
<Department ID Management>
  <Management Settings>  <User Management>
انتخاب کنید کاربران در گروه ها بر اساس اختصاص کاربران به شناسه های بخش مدیریت شوند یا خیر. پیکربندی تنظیمات مدیریت شناسه بخش
6W1Y-0FR