<License/Other>

می توانید مجوزها را ثبت کنید و تنظیمات مربوط به گزینه های نرم افزار و سیستم موجود برای دستگاه را پیکربندی کنید.
<Register License>
  <Management Settings>  <License/Other>
کلید مجوز را برای گزینه سیستم که می تواند در دستگاه استفاده شود وارد نمایید. نصب گزینه های سیستم
<Print System Information>
  <Management Settings>  <License/Other>  <AddOn Settings>
می توانید گزارشی چاپ کنید که شامل اطلاعاتی درباره برنامه ها و برخی برنامه های سیستم باشد که در دستگاه نصب شده اند. چاپ لیست تنظیمات
<Use TLS>
  <Management Settings>  <License/Other>  <AddOn Settings>
انتخاب کنید از ارتباطات TLS هنگام استفاده از برنامه AddOn با دسترسی به دستگاه از طریق مرورگر وب استفاده شود یا خیر.
<Confirm TLS Certificate Using AddOn Application>
  <Management Settings>  <License/Other>  <AddOn Settings>
انتخاب کنید گواهی سرور TLS و نام های مشترک آنها (CN) زمانی که از ارتباطات TLS برای برنامه AddOn استفاده می شود تأیید شوند یا خیر.
<Use DNS Caching>
  <Management Settings>  <License/Other>  <AddOn Settings>
انتخاب کنید اطلاعات DNS از جستجوهای موفق از طریق برنامه AddOn در حافظه ذخیره شود یا خیر. همینطور می توانید یک تاریخ انقضاء تنظیم کنید اگر می خواهید اطلاعات را موقتاً ذخیره نمایید.
<Use Proxy Settings of This Device>
  <Management Settings>  <License/Other>  <AddOn Settings>
انتخاب کنید از تنظیمات پراکسی دستگاه با برنامه های AddOn استفاده شود یا خیر. تنظیم پراکسی
<Add X-FRAME-OPTIONS to HTTP Header>
  <Management Settings>  <License/Other>  <AddOn Settings>
زمانی که سرور HTTP پاسخ می دهد، اینکار موجب اضافه شدن X-FRAME-OPTIONS به عنوان می شود تا از روی هم قرار گرفتن محتویاتی که توسط سرورهای دیگر ایجاد می شوند جلوگیری شود.
<Remote UI Settings>
  <Management Settings>  <License/Other>
انتخاب کنید از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) برای راه اندازی دستگاه و تغییر تنظیمات استفاده شود یا خیر.
<Delete Message Board Contents>
  <Management Settings>  <License/Other>
انتخاب کنید پیام ها از مدیر سیستمی که روی پانل کنترل نشان داده می شود حذف شوند.
<Remote Operation Settings>
  <Management Settings>  <License/Other>
انتخاب کنید عملکرد "عملیات از راه دور" فعال شود یا خیر. با این عملکرد می توانید تنظیمات را مشخص کنید و با نمایش صفحه نمایشگر پانل لمسی روی صفحه رایانه، کارها را از رایانه پردازش کنید.
<Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
  <Management Settings>  <License/Other>
انتخاب کنید از ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (سیستم مدیریت دسترسی) استفاده شود یا خیر. استفاده از سیستم مدیریت دسترسی
<Register/Update Software>
  <Management Settings>  <License/Other>
می توانید برنامه های AddOn/گزینه های سیستم را در دستگاه نصب کنید. نصب گزینه های سیستم
<Start Setup Guide>
  <Management Settings>  <License/Other>
می توانید دستورالعمل های برنامه راهنما را برای پیکربندی تنظیمات اولیه دستگاه دنبال کنید. تنظیم با استفاده از راهنمای تنظیم
<Allow Use of Print Function from Mobile>
  <Management Settings>  <License/Other>
اگر این تنظیم روی <On> قرار داشته باشد، می توانید عملیات ها را از دستگاه همراه برای اسناد ذخیره شده در <Print> اجرا کنید.
6W1Y-0FU