مشخصات نمایش خط زمانی

دو نوع اطلاعات زیر در خط زمانی نمایش داده می شوند.
برای اطلاعات بیشتر درباره نمادها و موارد نمایش داده شده در خط زمان، به مورد نشان داده شده در "خط زمان" رجوع کنید.
برای هر کاربری که به سیستم وارد شده باشد، یک خط زمان می تواند نمایش داده شود. در صورت عدم ورود به سیستم، یک خط زمانی مشترک برای کاربرانی که از تأیید اعتبار استفاده نمی کنند، نظیر کاربرانی که تأیید اعتبار نشده اند یا کاربران میهمان، می تواند نمایش داده شود. تنظیمات مربوط به <Allow Non-Authentication Users to Use Timeline۹> و <Allow Each Login User to Use Timeline‎> را مطابق نیازهای خود، تغییر دهید. سفارشی سازی صفحه <Home>
خط زمان مربوط به کاربرانی که از تأیید هویت استفاده نمی کنند، مانند کاربران احراز هویت نشده و کاربران مهمان، زمانی نگهداری می شود که <Quick Startup Settings for Main Power> روی <On> تنظیم شده باشد و راه اندازی سریع اجرا شود. وقتی دستگاه در حالی که <Quick Startup Settings for Main Power> روی <Off> تنظیم شده است خاموش می شود یا راه اندازی سریع نمی تواند اجرا شود، خط زمان مربوط به کاربرانی که از تأیید اعتبار استفاده نمی کنند (مانند کاربران احراز هویت نشده و کاربران مهمان) حذف می شود.
خط زمان را نمی توان وارد یا صادر کرد. وارد کردن/صادر کردن داده های تنظیم

تاریخچه تنظیمات

استفاده از خط زمانی برای آن دسته از کاربرانی که مکرراً از یک نوع تنظیمات و مقاصد برای عملکردهایی نظیر "Copy‎" و "Scan and Send‎" استفاده می کنند، مفید است. تاریخچه تنظیمات استفاده شده به صورت خودکار به خط زمانی افزوده می شود و با فشار دادن آن می توان همان تنظیمات را بازیابی کرد.
خط زمان تنظیمات مربوط به عملکردهای زیر را نمایش می دهد.
Copy
Fax
Scan and Send
Scan and Store (Network)
Access Stored Files (چاپ Network فایل ها)
حداقل 10 مورد از تاریخچه به صورت خط زمانی در ترتیب زمانی نگهداری می شوند. سابقه کارهای قدیمی تر از خط زمان حذف می شود. وقتی کار قبل از آخر دوباره استفاده می شود، ترتیب دو کار آخر جابجا می شود، اما شماره کارها در خط زمان جابجا نمی شود. با این حال، اگر تنظیمات بعد از فراخوانی تغییر کند، به عنوان تنظیم جدید در نظر گرفته می شود.
برای حذف سابقه ای که به طور خودکار اضافه شده است یا ذخیره کردن تنظیمات این سابقه به عنوان دکمه شخصی/دکمه مشترک در صفحه <Home>، سابقه را فشار دهید و نگه دارید. با این حال، <Display Confirmation Screen When Recalling> و ‎‎<Start Operation for Recall (Operation starts when button is pressed.)‎>‎‎ را نمی توان هنگام ثبت دکمه شخصی/دکمه مشترک از خط زمان تنظیم کرد. ثبت دکمه های شخصی/دکمه های مشترک
وقتی <Restrict Resending from Log> روی <On> تنظیم شود، سابقه "Fax" و "Scan and Send" در خط زمان نگهداری نمی شود.
کلمه های عبور زیر را می توان به خط زمان کاربر وارد شده به سیستم اضافه کرد.
کلمه های عبور ورود به سیستم سرورهای فایل برای Scan and Send
کلمه های عبور رمزگذاری برای Scan and Store (<Password Required to Open Document> و <Password Required to Change Permission>)
تنظیمات مربوط به اضافه شدن کلمه عبور به خط زمان کاربر واردشده به سیستم را می توان در <Prohibit Caching of Authentication Password> تغییر داد. با این حال، کلمه عبور مربوط به عملکرد فاکس که در <Password> موجود است، بدون در نظر گرفتن تنظیم <Prohibit Caching of Authentication Password> نگهداری می شود.
برای کاربران تأیید اعتبار نشده یا کاربران مهمان، کلمه عبور بدون در نظر گرفتن تنظیم <Prohibit Caching of Authentication Password> در خط زمان نگهداری نمی شود. با این حال، اگر کلمه عبور مربوط عملکرد فاکس که در <Password> موجود است تنظیم شود، این کلمه عبور در خط زمان نشان داده نمی شود.
اگر <Manage Address Book Access Numbers> روی <On> تنظیم شود، گزارش ارسال کار ("Fax" و "Scan and Send") مربوط به کاربران احراز هویت نشده و کاربران مهمان در خط زمان نشان داده نمی شود.
با استفاده از همگام سازی تنظیمات می توان تاریخچه تنظیمات کاربری را که وارد سیستم شده است، به عنوان داده های شخصی سازی شده با چندین دستگاه به اشتراک گذاشت. فهرست مواردی که می توان شخصی سازی کرد
با استفاده از قابلیت Access Stored Files‎، فایل ها به همراه تنظیماتی که با آنها چاپ شده اند، در خط زمانی ذخیره می شوند. امکان انتخاب فایل دیگر و استفاده مجدد از فقط تنظیمات وجود ندارد. در صورت حذف یا جابه جا شدن فایلی، امکان استفاده از تنظیمات خط زمانی متناظر آن وجود نخواهد داشت.

اطلاعیه ها

اطلاعیه ها زمانی نمایش داده می شوند که کاربری که وارد سیستم شده است، کارهای چاپ نشده داشته باشد. چاپ کردن را می توان از طریق نمایش صفحه چاپ از خط زمانی نمایش داده شده، انجام داد.
چنانچه <Personal‎> روی حالت <Off‎> در <Job List Display Settings>، تنظیم شده باشد، اطلاعیه ها در خط زمانی نمایش داده نمی شوند.
چنانچه <Display Other User Jobs> در حالت <On‎>، تنظیم شده باشد، تعداد کل کارهای چاپ نشده برای کاربری که وارد سیستم شده است و کارهای چاپ نشده کاربران دیگر در اعلامیه ها نمایش داده می شود.
838E-04R