صفحه ویژگی های اصلی کپی

با فشار دادن <Copy> (صفحه <Home>) صفحه ویژگی های اصلی کپی نمایش داده می شود.

وضعیت تنظیم فعلی و دکمه های تنظیم

وضعیت تنظیمات مانند نسبت کپی، اندازه کاغذ و تعداد کپی ها را نشان می دهد. برای داشتن کپی صحیح، حتماً تنظیمات را تأیید کنید. برای تغییر تنظیمات، دکمه موجود در پایین بخش نمایش را فشار دهید. روش های اصلی کپی کردن
اگر <1:1> را فشار دهید، می توانید کپی هایی با اندازه مشابه سند اصلی تان تهیه کنید.
بسته به تعداد کپی ها و تنظیمات، <Copy Sample> نمایش داده می شود تا نتیجه کپی را با چاپ یک کپی نمونه بررسی کنید. بررسی نتایج کپی

<Check Settings>

در این لیست می توانید تنظیمات را بررسی کنید. همچنین می توانید تنظیمات را تغییر دهید. روش های اصلی کپی کردن

این نماد را برای ثبت تنظیمات فعلی در <Favorite Settings> از  فشار دهید یا دکمه نمایش داده شده در را تغییر دهید.
ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد
سفارشی سازی صفحه ویژگی های اصلی
ثبت دکمه های شخصی/دکمه های مشترک

دکمه های تنظیم عملکرد

دکمه های پرکاربرد را در <Options> نمایش می دهد. وضعیت تنظیم روی دکمه ها نمایش داده می شود. همچنین می توانید  را برای تغییر اینکه کدام دکمه ها نشان داده شوند فشار دهید.
اگر دکمه مورد نظر برای عملکردی که می خواهید استفاده کنید نشان داده نشد، <Options> را فشار دهید و دکمه مورد نظر را انتخاب نمایید. روش های اصلی کپی کردن

<Options>

کلیه دکمه های تنظیم عملکرد را نمایش می دهد. برای راحتی کار، می توانید دکمه های تنظیم عملکرد پرکاربرد را در نمایش دهید.

<Interrupt>

می توانید کارهای کپی در حال انتظار را قطع کنید و بلافاصله کپی تان را انجام دهید. کپی کردن فوری با قطع سایر کارها
برخی عملکردها نمی توانند در ترکیب با عملکرد دیگر استفاده شوند. دکمه هایی که قابل انتخاب نیستند به رنگ خاکستری روشن نشان داده می شوند.
اگر مدیریت شناسه بخش محدودیت صفحه تعیین کرده باشد، شماره صفحات باقیمانده نمایش داده می شود. برای اطلاعات مربوط به مدیریت شناسه بخش و محدودیت صفحات، به پیکربندی تنظیمات مدیریت شناسه بخش مراجعه کنید.
838E-05X