فراخوانی تنظیمات کپی که قبلاً استفاده شده است (تنظیمات قبلی)

می توانید تنظیمات کپی که قبلاً استفاده شده است را فراخوانی کنید. جزئیات تنظیمات فراخوانی شده را می توانید قبل از کپی تغییر دهید.
سه تنظیم آخری که در حافظه ذخیره شده اند، حذف نمی شوند، حتی اگر برق اصلی خاموش شود.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Copy‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<Options> را روی صفحه ویژگی های اصلی کپی فشار دهید. صفحه ویژگی های اصلی کپی
4
<Previous Settings‎> را فشار دهید.
5
تنظیمات را برای فراخوانی انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
هنگامی که مدیریت تأیید اعتبار فردی در حال استفاده است، دستگاه تنظیماتی را فرا می خواند که در گذشته توسط کاربری که وارد سیستم دستگاه شده است تعیین شده است.
6
 (Start) را فشار دهید.
کپی شروع می شود.
838E-074