کپی کردن اسناد اصلی بدون اندازه

می توانید به طور خودکار اسناد اصلی بدون اندازه را اسکن کنید و با کاغذ انتخاب شده برای کپی کردن منطبق کنید. کپی کردن اسناد اصلی دو رو نیز با این عملکرد امکان پذیر است. اسناد اصلی بدون اندازه را در تغذیه کننده قرار دهید.
1
اسناد اصلی را در تغذیه کننده قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Copy‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<Options> را روی صفحه ویژگی های اصلی کپی فشار دهید. صفحه ویژگی های اصلی کپی
4
<Free Size Original> را فشار دهید و <Close> را فشار دهید.
5
انتخاب کاغذ کپی. روش های اصلی کپی کردن
6
برای کپی کردن اسناد اصلی دو رو، تنظیمات کپی دو رو را پیکربندی کنید. روش های اصلی کپی کردن
7
 (Start) را فشار دهید.
کپی شروع می شود.
تنظیمات بزرگ تر کردن یا کوچک تر کردن نمی تواند به درستی انجام شود، زیرا طول اسناد اصلی بدون اندازه نمی تواند مشخص شود.
838E-06X