داخلی

تمیز کننده شیشه ضد گرد و غبار

از این تمیز کننده هنگام تمیز کردن شیشه ضد گرد و غبار استفاده کنید.

واحد درام

این واحد تونر را روی کاغذ تنظیم می کند. تعویض واحد درام

کارتریج تونر

زمانی که تونر تمام می شود، کارتریج تونر را عوض کنید. تعویض کارتریج تونر

قطعه تثبیت

واحدی که تونر را روی کاغذ تثبیت می کند. زمانی که کاغذ درون واحد اصلی گیر می کند این مورد را بررسی کنید. کاغذ در واحد اصلی گیر می کند

واحد دو طرفه

این دستگاهی برای فعال کردن چاپ روی دو طرف کاغذ است. زمانی که کاغذ درون واحد اصلی گیر می کند این واحد را بررسی کنید. کاغذ در واحد اصلی گیر می کند

محفظه تونر ضایعاتی

محفظه تونر ضایعاتی را زمانی که پر است عوض کنید. تعویض محفظه تونر ضایعاتی
838E-009