Cassette Feeding Unit-AW

به شما کمک می کند دو کشوی کاغذ اضافه کنید. قرار دادن کاغذ با اندازه های مختلف در کشوهای کاغذ اختیاری نیاز شما به تغییر کاغذ را برطرف می کند.

کشوی کاغذ

کاغذ را بارگذاری کنید. روش بارگذاری کاغذ اصلی

درپوش پایین سمت راست

این درپوش را زمان جدا کردن کاغذ گیر کرده داخل دستگاه باز کنید. گیر کردن کاغذ در منبع کاغذ
هنگام بارگذاری کاغذی با اندازه متفاوت در داخل کشوی کاغذ، راهنماها را تنظیم کنید.
برای اطلاعات مربوط به اندازه های موجود کاغذ، به کاغذ موجود مراجعه کنید.
838E-027