ثبت اندازه و نوع کاغذ پرکاربرد برای سینی چندمنظوره

اگر اندازه و نوع کاغذ خاصی را برای استفاده در سینی چندمنظوره بارگذاری می کنید، می توانید آن کاغذ را به عنوان "کاغذ مورد علاقه" برای سینی چندمنظوره ثبت کنید. "کاغذ مورد علاقه" را می توان به آسانی از روی صفحه ای که هنگام بارگذاری کاغذ در سینی چندمنظوره نمایش داده می شود، فراخوانی کرد، بدین ترتیب شما می توانید هر بار که از کاغذی خاص استفاده می کنید، در زمان و کار برای تنظیم اندازه و نوع کاغذ صرفه جویی کنید.
1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Paper Settings>‏  ‎<Register Favorite Paper (Multi-Purpose Tray)>‎ را فشار دهید.
3
دکمه ای را برای ثبت انتخاب کنید و <Register/Edit> را فشار دهید.
شما می توانید نام ثبت شده را با فشار دادن <Rename> تغییر دهید.
4
اندازه کاغذ را انتخاب کنید.
هنگام ثبت کاغذ اندازه استاندارد
هنگام ثبت کاغذ با اندازه سفارشی
هنگام ثبت پاکت نامه
5
نوع کاغذ را انتخاب کنید و <OK> فشار دهید.
وقتی <Plain> انتخاب شده باشد، می توانید <Plain Paper Weight Settings> را برای انتخاب وزن کاغذ فشار دهید.
6
<Close‎> را فشار دهید.
اگر گزینه <Always Specify> در بخش <Multi-Purpose Tray Defaults> روی <Favorite Paper> تنظیم شده باشد، هنگام بارگذاری کاغذ در سینی چندمنظوره، صفحه ای نشان داده می شود که به شما اجازه می دهد "کاغذ مورد علاقه" را انتخاب کنید. <Multi-Purpose Tray Defaults>
838E-011