<E-Mail/I-Fax Settings>

تنظیمات برای ارسال ایمیل و فاکس های اینترنتی را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Register Unit Name>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید نام شرکت یا بخش را به عنوان نام واحد ثبت کنید. زمان ارسال ایمیل/فاکس اینترنتی، نام ثبت شده در طرف گیرنده به عنوان اطلاعات فرستنده نشان داده می شود/چاپ می شود.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Register Unit Name>
نام واحد را ثبت کنید
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
نام واحد ثبت شده به عنوان نام نمایش آدرس ایمیل با فرمت "نام واحد <e-mail address>" استفاده می شود.
می توانید تا 24 نویسه برای نام واحد وارد کنید.
آدرس ایمیل استفاده شده در سرویس ورود به سیستم در قسمت "از" دستگاه گیرنده برای پیام های ایمیل و اسناد فاکس اینترنتی استفاده می شود. ثبت اطلاعات کاربر در دستگاه محلی
اگر <E-Mail/I-Fax Settings>‏ را فشار دهید و <Specify Authentication User as Sender> را روی <On> تنظیم کنید، آدرس ایمیل ثبت شده برای ورود به سیستم کاربر به عنوان نام فرستنده در قسمت "از" برای گیرنده نشان داده می شود (صرفنظر از سرویس ورود به سیستمی که استفاده می شود).

<Communication Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید تنظیمات را برای سرور ایمیل و روش تأیید اعتباری که برای ایمیل ها/فاکس های اینترنتی استفاده می کنید مشخص نمایید. تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Communication Settings>
<E-Mail Address>: آدرس ایمیل را وارد کنید
بله
بله
بله
A
Settings/Registration Basic Information
<SMTP Server>: وارد سرور SMTP شوید
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Use POP RX>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Use SMTP RX>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<POP Server>: وارد سرور POP شوید
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<POP Login Name>: نام ورود به POP را وارد کنید
بله
بله
بله
A
Settings/Registration Basic Information
<POP Password>: کلمه عبور POP را وارد کنید
بله
بله
بله
A
Settings/Registration Basic Information
<POP Interval>: 0 تا 99 دقیقه
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP TX>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP RX>: <Always TLS>،‏ <On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<POP Authentication Method>: <Standard>,‏ <APOP>,‏ <POP AUTH>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‎<SMTP Authentication (SMTP AUTH)>‎: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<POP Authentication Before Sending>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Display Authent. Screen When Sending>: <On>,‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر کمتر از 10 دقیقه (به جز "0" دقیقه) را برای <POP Interval>تنظیم کنید دستگاه بطور کامل وارد حالت خواب نمی شود.
دستگاه تنها اعلان های خطای ارتباطات و فاکس های اینترنتی را دریافت می کند.

<Specify Port Number for SMTP TX/POP RX>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید شماره درگاه SMTP و POP را تغییر دهید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Specify Port Number for SMTP TX/POP RX>
<SMTP TX>:‏ 1 تا 25 تا 65535
<POP RX>:‏ 1 تا 110 تا 65535
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<S/MIME Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید S/MIME را تنظیم کنید. اگر S/MIME را تنظیم کنید، می توانید زمان استفاده از عملکرد ایمیل/فاکس اینترنتی یک امضای دیجیتالی اضافه کنید یا ایمیل را رمزگذاری نمایید.
تنظیم کردن رمزگذاری ایمیل
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<S/MIME Settings>
<Encryption Settings>: <Always Encrypt>،‏ <Only Encrypt If Certificate>،‏ <Do Not Encrypt>
<Add Digital Signatures>: <On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Set Details>:
<Encryption Algorithm>: <3DES>,‏ <AES128>,‏ <AES256>
<Signature Algorithm>: <SHA1>,‏ <SHA256>,‏ <SHA384>,‏ <SHA512>
<Verify Sig. upon Receipt>: <On>,‏ <Off>
<Print Sig. upon Receipt>: <On>,‏ <Off>

<Confirm TLS Certificate for SMTP TX>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید بررسی کنید گواهی سرور TLS زمان ارسال با SMTP معتبر است یا خیر. می توانید اعتبار گواهی و قابل اعتماد بودن زنجیره گواهی را تأیید کنید و همینطور CN (نام مشترک) را تأیید نمایید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Confirm TLS Certificate for SMTP TX>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <On> انتخاب شود:
<CN>: روشن،‏ خاموش
اگر گواهی را تأیید نکنید، ارتباط TLS حتی با یک گواهی نامعتبر هم انجام می شود.
اگر مشکلی در ارتباط با گواهی وجود دارد، ارسال SMTP انجام نمی شود.

<Confirm TLS Certificate for POP RX>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید بررسی کنید گواهی سرور TLS زمان ارسال با POP معتبر است یا خیر. می توانید اعتبار گواهی و قابل اعتماد بودن زنجیره گواهی را تأیید کنید و همینطور CN (نام مشترک) را تأیید نمایید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Confirm TLS Certificate for POP RX>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <On> انتخاب شود:
<CN>: روشن،‏ خاموش
اگر گواهی را تأیید نکنید، ارتباط TLS حتی با یک گواهی نامعتبر هم انجام می شود.
اگر مشکلی در ارتباط با گواهی وجود دارد، ارسال POP انجام نمی شود.

<Maximum Data Size for Sending>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید حداکثر اندازه داده را برای پیام های ایمیل خروجی و اسناد فاکس اینترنتی تنظیم کنید. اگر پیام ایمیل از این حد مجاز اندازه داده فراتر رود، قبل از ارسال به چندین پیام ایمیل تقسیم می شود. با اینحال، اگر انتقال فاکس اینترنتی از محدوده مجاز اندازه داده فراتر رود، به عنوان خطا در نظر گرفته می شود و ارسال نمی شود.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Maximum Data Size for Sending>
0 تا 3 تا 99 MB
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر "0" مگابایت را برای اندازه داده وارد کنید، محدودیت اندازه ای برای داده ای که ارسال می شود وجود ندارد.
حداکثر اندازه داده برای ارسال را کمتر از محدوده داده برای سرور ایمیل تنظیم کنید.

<Default Subject>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید موضوع را تنظیم کنید تا اگر زمان ارسال ایمیل/فاکس اینترنتی، موضوع را وارد نکردید به طور خودکار تعیین شود.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Default Subject>
موضوع را وارد کنید،‏ تصویر پیوست شده
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Specify Authentication User for Reply-To>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید انتخاب کنید زمان ارسال ایمیل/فاکس اینترنتی، آدرس ایمیل کاربری که با مدیریت تأیید اعتبار شخصی وارد دستگاه می شود به عنوان آدرس پاسخ تنظیم شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Specify Authentication User for Reply-To>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر برای ورود به سیستم از "احرا هویت کاربر" استفاده می شود، نام زمان ورود به سیستم در <100> از "لیست نام فرستنده" (TTI) ظاهر می شود. اگر <On> انتخاب شود، نام زمان ورود به سیستم در <100> به طور خودکار به عنوان ‎<Sender Name (TTI)>‎ در <Options> تنظیم می شود.
اگر آدرس ایمیلی را به عنوان مقصد پاسخ در <Options> وارد کنید زمانی که پیام ایمیل یا سند فاکس اینترنتی ارسال می کنید، این آدرس ایمیل اولویت دارد حتی اگر <Specify Authentication User for Reply-To> بر روی <On> تنظیم شده باشد.

<Specify Authentication User as Sender>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید انتخاب کنید آدرس ایمیل کاربری که با مدیریت تأیید اعتبار شخصی وارد دستگاه می شود در قسمت "از" به عنوان فرستنده ایمیل دریافتی نشان داده شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Specify Authentication User as Sender>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر این حالت بر روی <Off> تنظیم شده باشد، کاربرانی که به عنوان مهمان با استفاده از یک سرویس ورود به سیستم از جمله "تأیید اعتبار کاربر" وارد می شوند هنوز هم می توانند ارسال را انجام دهند، حتی اگر <Allow Unregistered Users to Send E-Mail> روی <Off> تنظیم شده باشد.

<Allow Unregistered Users to Send E-Mail>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
زمانی که دستگاه با "مدیریت تأیید اعتبار شخصی" در حال استفاده است، می توانید انتخاب کنید ارسال ایمیل از کاربری که آدرس ایمیل او در دستگاه ثبت نیست مجاز باشد یا خیر. اگر <Off> انتخاب شود، کاربرانی که آدرس ایمیل ثبت شده دارند تنها می توانند ایمیل ارسال کنند.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Allow Unregistered Users to Send E-Mail>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر <Specify Authentication User as Sender> را روی <Off> تنظیم کنید، آدرس ثبت شده در تنظیمات "اطلاعات دستگاه" در انتهای دریافت نشان داده می شود.

<Full Mode TX Timeout>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید زمان قبل از پایان خودکار عملیات های ارسال را تنظیم کنید اگر MDN (ایمیل اعلان تأیید نتیجه انتقال) زمان ارسال فاکس اینترنتی در حالت <Full> از طرف گیرنده دریافت نشود.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Full Mode TX Timeout>
1 تا 24 تا 99 hr.
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Print MDN/DSN upon Receipt>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
در حالت کامل فاکس اینترنتی، پیام های ایمیل از گیرنده و سرور ایمیل به دستگاه ارسال می شوند، به شما اعلان می کنند آیا فاکس های اینترنتی با موفقیت به مقصدها ارسال شده اند یا خیر. می توانید انتخاب کنید این ایمیل های اعلان زمانی که توسط دستگاه دریافت می شوند چاپ شوند یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Print MDN/DSN upon Receipt>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
تحویل فاکس اینترنتی نیز می تواند در گزارش TX تأیید شود. گزارش TX

<Use Send via Server>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید انتخاب کنید زمان ارسال فاکس های اینترنتی، کاربران مجاز به تغییر تنظیمات <Send via Server> باشند یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use Send via Server>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
برای فاکس اینترنتی، اگر <Send via Server> روی <Off> تنظیم شده باشد، محدودیت اندازه ای برای داده هایی که ارسال می شوند وجود ندارد حتی اگر حداکثر اندازه داده را برای ارسال وارد کنید.

<Allow MDN Not via Server>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
دستگاهی که فاکس اینترنتی دریافت می کند، می تواند MDN (ایمیل اعلان تأیید نتیجه انتقال) را به آدرس IP دستگاه ارسال کننده ارسال کند بدون اینکه نیاز به رفتن به سرور ایمیل باشد.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Allow MDN Not via Server>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Restrict Destination Domain>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
زمان ارسال ایمیل یا فاکس اینترنتی می توانید تنظیم کنید تنها ارسال به آدرس ها در دامنه تعیین شده مجاز باشد.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict Destination Domain>
<Restrict Sending to Domains>: <On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <On> انتخاب شود:
<Register>،‏ <Details/Edit>،‏ <Delete>

<Auto Complete for Entering E-Mail Addresses>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید تنظیم کنید آدرس های ایمیل ثبت شده در Address Book یا سرور LDAP به طور خودکار بر اساس نویسه های اول ورودی آدرس ایمیل نشان داده شوند.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Complete for Entering E-Mail Addresses>
<Off>،‏ <Address Book (Local)>،‏ <LDAP Server>
بله
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
آدرس های ایمیلی که با شماره دسترسی ذخیره شده باشند ظاهر نمی شوند.

<Auto Add Specified Domain to Dest. Without Domain>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید نام های دامنه ای که اغلب استفاده می شوند را از قبل ثبت کنید تا نیاز به وارد کردن دامنه زمان تعیین آدرس برطرف شود چون نام دامنه با @ به طور خودکار اضافه می شود. اگر می خواهید به "123@example.com" ارسال کنید، نام دامنه "example.com". را ثبت کنید. اگر آدرسی مشخص کنید که از قبل شامل دامنه ای با این تنظیم باشد، دامنه های این تنظیم غیر معتبر هستند.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Add Specified Domain to Dest. Without Domain>
<Domain Name>
<When Sending E-Mail>: <On>,‏ <Off>
<When Sending I-Fax>: <On>,‏ <Off>
بله
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
زمان وارد کردن Address Book به دستگاه دیگر به موارد زیر توجه داشته باشید.
 از آنجا که این تنظیم دنباله رو تنظیمات دستگاهی است که استفاده می کنید، ممکن است دامنه با دامنه اختصاص یافته توسط دستگاه فرق داشته باشد. قبل از استفاده از ان با دستگاه دیگر، این تنظیم را علامت بزنید.
 اگر آدرس ها را بدون اطلاعات دامنه به دستگاهی وارد کنید که این تنظیم را ندارد، ممکن است نتوانید ارسال را انجام دهید چون آدرس ها غیر معتبر هستند.
838E-0K4