پیکربندی ارتباط داده های سیستم

تنظیمات تشریح شده در این قسمت به منظور استفاده از خط فرعی برای تشخیص نام DNS و ارتباط داده ها از طریق پراکسی، الزامی هستند. امتیازهای "سرپرست" یا "سرپرست شبکه" برای تعیین این تنظیمات، الزامی هستند.
تنظیمات آدرس سرور DNS و تنظیمات پراکسی مربوط به خط فرعی فقط برای ارتباط داده های سیستم خاص قابل استفاده هستند، نظیر استفاده از خط فرعی برای دسترسی به سرور توزیع سفت افزار. از آنها نمی توان برای اتصال اینترنتی معمول استفاده نمود. هنگام استفاده از سرور DNS یا سرور پراکسی برای خط فرعی برای مواردی به غیر از ارتباط داده های سیستم، آدرس و شماره درگاه را به منظور استفاده از خط فرعی در تنظیمات خط اصلی ثبت کنید.

تنظیم DNS خط فرعی

1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
گزینه <Preferences>‏  <Network>‏  <Sub Line Settings>‏  <Settings for System Data Communication>‏  <DNS Server Address Settings> را فشار دهید.
3
تنظیمات مورد نیاز را مشخص کنید.
آدرس IP سرور DNS را در طبق محیط خود وارد کنید.
4
<OK‎> را فشار دهید.
5
گزینه  (Settings/Register)  <Yes> را فشار دهید.

تنظیمات پراکسی خط فرعی

1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
گزینه <Preferences>‏  <Network>‏  <Sub Line Settings>‏  <Settings for System Data Communication>‏  <Proxy Settings> را فشار دهید.
3
گزینه <On> مربوط به <Use Proxy>‏  تنظیمات مورد نیاز را پیکربندی کنید، گزینه را فشار دهید<OK>.
<Server Address>
آدرس سرور پراکسی را برای استفاده وارد کنید. تنظیمات، از جمله آدرس IP و نام میزبان را طبق محیط خود مشخص کنید.
<Port Number>
شماره درگاه سرور پراکسی را وارد کنید.
<Set Authentication>
هنگام استفاده از عملکرد تأیید اعتبار سرور پراکسی، برای تعیین اطلاعات تأیید اعتبار این را فشار دهید. گزینه <On‎> را در صفحه نمایش داده شده فشار دهید، نام کاربری و کلمه عبور تأیید اعتبار پراکسی را وارد کنید و سپس <OK‎> را فشار دهید.
4
گزینه  (Settings/Register)  <Yes> را فشار دهید.
838E-049