ذخیره اسناد در رسانه حافظه

برای تبدیل اسناد اسکن شده به قالب فایلی که معمولاً توسط رایانه برای ذخیره در رسانه حافظه پشتیبانی می شود، فرایندهای زیر را دنبال کنید. وقتی می خواهید فایل ها را به رایانه ای منتقل کنید که به شبکه متصل نیست، این روش راحت است.
اگر هیچ فضای خالی دردسترس نیست، نمی توانید اسناد را در رسانه حافظه ذخیره کنید.
1
سند اصلی را تنظیم کنید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Store‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
اگر <Select Option When Connecting Memory Media> روی <On> تنظیم شود، بعد از جای گذاری رسانه حافظه، میانبری به <Scan and Store in Memory Media> نمایش داده می شوند. <Scan and Store in Memory Media> را فشار دهید و به مرحله 4 بروید. <Select Option When Connecting Memory Media>جای گذاری رسانه های حافظه
3
<Memory Media‎> را فشار دهید.
4
رسانه حافظه مورد نظرتان را انتخاب کنید.
برای دریافت اطلاعات مربوط به موارد روی صفحه و دستورالعمل های نحوه استفاده از آنها، به کار کردن با فایل ها و پوشه ها در رسانه حافظه بروید.
5
مکان ذخیره سازی را ‍نشان دهید و <Scan> را فشار دهید.
6
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید.
برای تنظیمات اسکن، به صفحه تنظیم و عملیات های اسکن کردن برای ذخیره بروید.
7
 (Start) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن می شوند و به صورت فایل ذخیره می شوند.
برای لغو اسکن، گزینه <Cancel> یا  (توقف)‏ <Yes> را فشار دهید.
وقتی <Press the [Start] key to scan the next original.‎> نمایش داده می شود
برای بررسی نتایج ذخیره سازی،  (Status Monitor)‏ <Store>‏  <Job Log> را فشار دهید. اگر <NG> نمایش داده شود، فایل با موفقیت ذخیره نمی شود. عملیات را دوباره امتحان کنید.
838E-0A8