ذخیره اسناد در سایر دستگاه ها

برای ذخیره اسناد اسکن شده در فضای پیشرفته مربوط به چاپگر چند کاره Canon دیگری یا در سرور Windows، فرایندهای زیر را دنبال کنید.
1
سند اصلی را تنظیم کنید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Store‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<Network‎> را فشار دهید.
4
دستگاه مورد نظر جهت دسترسی را انتخاب کنید.
برای دریافت اطلاعات مربوط به موارد روی صفحه و دستورالعمل های نحوه استفاده از آنها، به کار کردن با فایل ها و پوشه ها در سایر دستگاه ها بروید.
5
مکان ذخیره سازی را ‍نشان دهید و <Scan> را فشار دهید.
6
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید.
برای تنظیمات اسکن، به صفحه تنظیم و عملیات های اسکن کردن برای ذخیره بروید.
7
 (Start) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن می شوند و به صورت فایل ذخیره می شوند.
هنگام لغو اسکن کرد، <Cancel> یا  (توقف)‏ <Yes> را فشار دهید.
وقتی <Press the [Start] key to scan the next original.‎> نمایش داده می شود
برای بررسی نتایج ذخیره سازی،  (Status Monitor)‏ <Store>‏  <Job Log> را فشار دهید. اگر <NG> نمایش داده شود، فایل با موفقیت ذخیره نمی شود. تلاش کنید دوباره اجرا کنید.
838E-0A4