صفحه تنظیم و عملیات های اسکن کردن برای ذخیره

وقتی <Scan and Store> را در صفحه <خانه> فشار می دهید و سپس <Network> یا <Memory Media> را فشار می دهید تا اسناد اصلی را اسکن کنید، صفحه تنظیم زیر نمایش داده می شود.

برای ثبت تنظیمات فعلی در <Favorite Settings> مربوط به  یا در صفحه اصلی، این نماد را فشار دهید. ثبت تنظیمات و مقصدهای پرکاربرد به عنوان دکمه های شخصی/دکمه های مشترک در صفحه <Home>

<Favorite Settings>

تنظیمات اسکن که اغلب استفاده می کنید را از قبل در اینجا ثبت کنید تا درصورت لزوم به راحتی فراخوانی کنید.

وضعیت تنظیم فعلی و دکمه های تنظیم

وضعیت تنظیم مانند وضوح و اندازه اسکن را نمایش می دهد. تنظیمات را تأیید کنید تا اسکن به درستی انجام شود. برای تغییر تنظیمات، دکمه موجود در پایین بخش نمایش را فشار دهید. برای اطلاعات مربوط به قالب های فایل، به گزینه های سیستم بروید.
می توانید حالت رنگی برای اسکن را با فشار دادن <Select Color> انتخاب کنید. همچنین می توانید تنظیمات اسکن زیر را انتخاب کنید.
 ‎<Auto (Color/Grayscale)>‎،‏ ‎<Auto (Color/B&W)>‎،‏ <Full Color>،‏ <Grayscale>،‏ <Black & White>
بسته به حالت سند اصلی رنگی، ممکن است حتی اگر ‎<Auto (Color/Grayscale)>‎ یا ‎<Auto (Color/B&W)>‎ را تنظیم کنید، سند هنگام اسکن به صورت سیاه و سفید تشخیص داده شود. برای اجتناب از این مورد، حالت رنگی را روی <Full Color> تنظیم کنید.
وقتی تشخیص اندازه سند اصلی با <Auto> امکان پذیر نیست یا وقتی مشخص کردن اندازه دقیق ضروری است، <Scan Size> را فشار دهید و اندازه سند اصلی را برای اسکن مشخص کنید.
وقتی می خواهید سند اصلی را به صورت واضح اسکن کنید، <Resolution> را روی بالا تنظیم کنید و وقتی می خواهید اندازه فایل را کاهش دهید، <Resolution> را روی پایین تنظیم کنید. 
برای اینکه قالب فایل را انتخاب کنید تا آن را مطابق با اهداف و محیط خود تبدیل کنید، <File Format> را فشار دهید.

<Options>

به شما امکان می دهد تنظیمات قابلیت هایی را که در / نمایش داده نشده اند، مشخص کنید. برای جزئیات مربوط به هر مورد تنظیم، به Options بروید.

<Restore Default Set.‎>

تنظیم اسکن را به مقادیر تنظیم ثبت شده در <Change Default Settings>، تغییر می دهد.  <Change Default Settings>

<Cancel>

تنظیمات اسکن را تغییر می دهد و به صفحه انتخاب فایل برمی گردد.

دکمه های تنظیم عملکرد

دکمه هایی که بیشترین استفاده را دارند نمایش می دهد. وضعیت تنظیم روی دکمه ها نمایش داده می شود. برای تغییر تنظیمات، دکمه مورد نظر را فشار دهید.
اگر <Original Type> را فشار دهید، می توانید حالت اسکن را به صورت دستی مطابق با نوع اسناد اصلی، مانند مقاله های فقط دارای متن یا مجلات دارای تصویر روی آنها انتخاب کنید. برای تنظیم سطح اولویت پردازش متن/عکس، <Adjust Level>‏ را فشار دهید، <Text Priority> یا <Photo Priority> را انتخاب کنید.
اگر <Density> را فشار دهید، می توانید تراکم سند اصلی را تنظیم کنید.
اگر <‎2-Sided Original> را فشار دهید، می توانید به طور خودکار هم طرف پشت و هم طرف جلوی سند اصلی را اسکن کنید.
اگر <File Name> را فشار دهید، می توانید هنگام ذخیره سازی، نام فایلی برای فایل تعیین کنید.
نمی توانید از نویسه های زیر در نام فایل استفاده کنید: امکان استفاده از \ / : , * ? " < > |. همچنین نمی توانید از "." نقطه یا فاصله برای نویسه ابتدایی یا انتهایی نام فایل استفاده کنید.
اگر هیچ چیزی مشخص نکنید، تاریخ و زمان ذخیره سازی به طور خودکار به عنوان نام فایل تعیین می شود. برای مثال اگر فایل به عنوان JPEG در ساعت 1:05:12 بعد از ظهر در تاریخ 30 اکتبر 2015 ذخیره شود، نام آن "‎20151030130512.jpg.‎" خواهد بود.
اگر نام فایل بسیار طولانی باشد، رشته (مسیر) مشخص کننده مکان فایل از حداکثر 256 نویسه بیشتر باشد، باعث می شود فایل مشخص نشود.
اگر نام فایلی وارد کنید که از قبل در مکان ذخیره سازی وجود دارد، (1) تا (9) به نام فایل اضافه می شود، برای مثال "a(1).pdf" (بجز فایل ها در صندوق پستی).
اگر هنگام تعیین قالب فایل، <Divide into Pages> انتخاب شود، سه رقم شماره صفحه به انتهای نام فایل اضافه می شود. برای فایلی با نام "a.pdf" برای مثال فایل هنگام ذخیره کردن به "a_001.pdf"،‏ "a_002.pdf" و "a_003.pdf" تقسیم می شود.
اگر مدیریت شناسه بخش محدودیت صفحه تعیین کرده باشد، شماره صفحات باقیمانده نمایش داده می شود. برای اطلاعات مربوط به مدیریت شناسه بخش و محدودیت صفحات، به پیکربندی تنظیمات مدیریت شناسه بخش مراجعه کنید.
838E-0AC