Scan and Store

برخی از حالت هایی که در اینجا توضیح داده می شوند به حالت های عملکرد <Copy> یا <Scan and Send> مربوط می شوند.

صفحه انتخاب فضای ذخیره سازی

Network

Memory Media

صفحه انتخاب فایل

Network

Memory Media

صفحه اسکن

Network

Memory Media

Options

Network

Memory Media

838E-0S9