مشکلات مربوط به اسکن کردن

نمی توان اسناد را با استفاده از عملکرد اسکن و ارسال به سرور ارسال کرد.

آیا تنظیمات سرور، مانند کلمه عبور صحیح است؟

اگر کلمه عبور ورود به سیستم یا سایر اطلاعات مربوط به سرور (رایانه) تغییر کرده است، حتماً تنظیمات ثبت شده در Address Book یا دکمه های تک لمسی را نیز تغییر دهید.
ویرایش مقصدهای ثبت شده در Address Book‏
ویرایش مقصدهای ثبت شده در دکمه های تک لمسی

نمی توان اسناد اسکن شده را ازطریق ایمیل ارسال کرد.

آیا اطلاعات مربوط به مقصد درست است؟

تنظیمات ثبت شده در Address Book یا دکمه های تک لمسی را تغییر دهید.
ویرایش مقصدهای ثبت شده در Address Book‏
ویرایش مقصدهای ثبت شده در دکمه های تک لمسی

آیا تنظیمات مربوط به سرور SMTP یا سرور DNS صحیح است؟

اگر نمی توانید ایمیل ارسال کنید، تنظیمات سرور SMTP و سرور DNS را به طور صحیح انجام دهید. همچنین، درصورتی که شماره درگاه برای ارسال SMTP یا دریافت با POP متفاوت از پیش فرض بود، شماره های صحیح درگاه را در <Specify Port Number for SMTP TX/POP RX>.
تنظیم ارتباط ایمیل/فاکس اینترنتی
انجام تنظیمات DNS‏ مشخص کنید.

خطوط سیاهی روی اسناد اسکن شده وجود دارد.

آیا ناحیه اسکن تغذیه سند تمیز است؟

ناحیه اسکن تغذیه سند را تمیز کنید.
تمیز کردن تغذیه کننده

اسناد اسکن شده دارای پس زدگی رنگ هستند.

آیا تنظیم تراکم پس زمینه مناسب است؟

تراکم پس زمینه را روی <Auto> تنظیم کنید.
تنظیم تراکم
838E-0R7