<Print Settings>

ציין את הגדרות ההדפסה המשותפות לכל הפונקציות.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<עדיפות הדפסה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות הדפסה>
ניתן להגדיר משימה שמוגדרת לה עדיפות גבוהה יותר כך שהיא תודפס לאחר סיום המשימה המעובדת כעת.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<עדיפות הדפסה>
<Copy>: 1, 2, 3
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer>:‏ 1, 2, 3
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<גישה לקבצ' מאוחסנים>,‏ <קבלה/פקס>,‏ <אחר>:‏ 1, 2, 3
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם אותה עדיפות הדפסה צוינה עבור מספר פונקציות, ההדפסה תתחיל במשימה ההדפסה המעובדת הראשונה.
הדפסה בעדיפות לא תתבצע עד שהמשימה הנוכחית תושלם. עם זאת, אם המשימה הנוכחית הושהתה, הדפסת משימה אחרת עשויה להתחיל, כתלות בהגדרות.

<עדיפות טקסט/תצלום בעת זיהוי כשחור-לבן ב-ACS>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות הדפסה>
ניתן להגדיר את האיכות המיועדת לשימוש כאשר מזוהה שמסמך המקור בצבעי שחור-לבן עם בחירת צבע אוטומטית.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<עדיפות טקסט/תצלום בעת זיהוי כשחור-לבן ב-ACS>
<עדיפות טקסט>,‏ <עדיפות תצלום>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
אם תגדיר <עדיפות טקסט> בהגדרה זאת ומסמך המקור זוהה בצבעי שחור-לבן על-ידי מצב ‎<אוטומטי (צבע/שחור-לבן)‎>‎ תחת <בחירת צבע>, מסמך המקור יעובד כאילו בחרת באפשרות <טקסט> עבור הגדרת סוג מסמך המקור, גם אם תבחר מצב אחר שאינו <טקסט> עבור <סוג מקור> תחת <צילום>.

<המרת צבעים כרומטיים עבור הדפסה בשני צבעים>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות הדפסה>
ניתן לבחור את הצבע שהוגדר לשימוש בעת הדפסה באמצעות מצב שני צבעים, המדפיס בצבע שחור ובצבע שצוין. ניתן להגדיר את מצב שני הצבעים עבור צילום או הדפסה. הגדרה זאת משפיעה גם על מצב שני צבעים עבור הדפסה וגם על מצב שני צבעים עבור צילום.
<כל הצבעים הכרומטיים>: כאשר מגדירים את הצבע המיועד לשימוש עבור כל הצבעים הכרומטיים למעט שחור במסמך המקור (או בנתוני התמונה).
<צבעים כרומטיים דומים>: בעת השימוש בצבע עבור הצבע שצוין בלבד (או צבע דומה) ובעת השימוש בצבע שחור עבור כל הצבעים הכרומטיים במסמך המקור (או בנתוני התמונה).
דוגמה להגדרות ולצבעים חלופיים
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<המרת צבעים כרומטיים עבור הדפסה בשני צבעים>
<כל הצבעים הכרומטיים>,‏ <צבעים כרומטיים דומים>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות ברירת מחדל לדוח פלט>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות הדפסה>
ציין את הגדרות ברירת המחדל המשמשות בעת הדפסת דוחות כגון דוח שידור ודוח ניהול תקשורת.

<מחק אוטומטית משימות בהשעיה>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות הדפסה>
אם הגדרה זו מוגדרת כ-<מופעל> וקיימת משימה שהושהתה עקב נייר תקוע וכדומה, המכשיר ימחק את המשימה באופן אוטומטי לאחר פרק הזמן שצוין.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מחק אוטומטית משימות בהשעיה>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<זמן עד מחיקה אוטומטית> (0 עד 5 עד 999 דקות.)
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כדי לשמור על משימה מושהית מבלי למחוק אותה באופן אוטומטי, ראה <זמן קצוב למשימה בהשעיה>.

‎<עדיפות מהירות/איכות תמונה עבור איכותי מאוד (1200 dpi)‎>‎

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות הדפסה>
ניתן להגדיר האם העדיפות ניתנת למהירות ההדפסה או לאיכות התמונה בעת הדפסה ברזולוציה מעודנת מאוד.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
‎<עדיפות מהירות/איכות תמונה עבור איכותי מאוד (1200 dpi)‎>‎
<עדיפות למהירות>,‏ <עדיפות לאיכות>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
838F-0J9