Limitació de les destinacions disponibles

Podeu definir restriccions sobre les destinacions que es poden especificar. Per exemple, podeu limitar les destinacions a aquelles que estan desades a la llibreta d'adreces o al servidor LDAP. Amb la gestió de l'autenticació personal, podeu restringir la destinació d'enviament a l'adreça de correu electrònic pròpia de l'usuari o a una carpeta prèviament especificada. També podeu restringir els dominis que es poden especificar com a destinacions. Restringint les destinacions d'enviament, podeu impedir la filtració d'informació que es pot produir a causa d'errors de funcionament o ús inadequat. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador o d'administrador de dispositius (DeviceAdmin).
Pot ser que algunes de les restriccions en les destinacions que es descriuen a continuació no estiguin disponibles quan ACCESS MANAGEMENT SYSTEM està activat. Ús d'ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

Restricció de destinacions noves

Les destinacions que es poden especificar en enviar faxos o documents llegits es poden restringir a les que estan desades a la llibreta d'adreces o als botons d'accés ràpid, a les que estan desades a <Opcions favorites> o <Enviar-me> o a les que estan desades al servidor LDAP. Quan aquesta funció està activada, els usuaris no poden especificar destinacions fent servir caràcters alfanumèrics.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>  <Limitar nova destinació>.
3
Seleccioneu les funcions per a les quals vulgueu restringir les destinacions noves.
4
Premeu <On> <Bé>.

Restricció de la destinació de correu electrònic a <Enviar-me>

Podeu establir restriccions de manera que els usuaris que inicien sessió amb l'autenticació personal només puguin enviar documents llegits a la seva pròpia adreça de correu electrònic. Per utilitzar aquesta funció, cal desar una adreça de correu electrònic a la informació d'usuari. Configureu la informació de l'usuari abans de portar a terme el procediment següent.
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>  <Limitar el correu electrònic a Enviar-me>  <On>  <Bé>

Restricció de la destinació d'enviament de fitxers a la carpeta personal

Podeu establir restriccions de manera que els usuaris que inicien sessió amb l'autenticació personal només puguin enviar documents llegits a la seva carpeta personal (Configuració de les carpetes personals.)
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>  <Restringir enviament fitxer a carp. personal>  <On>  <Bé>

Restricció del domini de la destinació d'enviament

Podeu restringir destinacions de correu electrònic i I-fax de manera que només estiguin disponibles les adreces d'un domini específic. Quan s'especifica un domini, també podeu establir si s'ha de permetre l'enviament a subdominis.
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>  <Restringir dominis de destinació de TX>  Seleccioneu <On> per <Restringir enviam. a dominis>  <Desar>  Especifiqueu el domini de destinació  <Bé>  Seleccioneu <Permetre> o <Rebutjar> per <Enviar a subdomini>  <Bé>  <Bé>
Podeu desar un màxim de tres dominis.
9HKS-0J7