Funcions bàsiques per enviar faxos

En aquesta secció es descriuen les operacions bàsiques per enviar documents de fax.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
Quan aparegui la pantalla per seleccionar el gruix de l'original, seleccioneu el gruix de l'original que utilitzareu. (Apareix si <Opcs. pred. gruix original per llegir des d'alimentador> està definit en <Especificar sempre>. <Opcs. pred. gruix original per llegir des d'alimentador>)
2
Premeu <Fax>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de fax. Pantalla de funcions bàsiques de fax
Especificació de destinacions de la llibreta d'adreces
Especificació de destinacions des de botons d'accés ràpid
Introducció manual de destinacions
Especificació de destinacions al servidor LDAP
Per revisar la informació detallada d'una destinació especificada, seleccioneu-la amb i i premeu <Detalls>. Per eliminar una destinació de les destinacions especificades, premeu <Eliminar destinac.>.
Només podeu canviar les destinacions de <Detalls> que s'han especificat amb la nova adreça i les destinacions obtingudes a través d'un servidor LDAP.
<TX amb ECM>, <Velocitat d'enviament> i <Llarga distància> no apareixen quan especifiqueu una destinació des de la Llibreta d'adreces remota.
Si l'equip servidor executa les opcions d'informació d'administració del sistema, l'autenticació entre l'equip servidor i l'equip client es duu a terme mentre l'equip client obté la llibreta d'adreces remota o els botons d'accés ràpid. L'autenticació es fa contrastant l'identificador de l'administrador i el PIN de l'administrador del sistema establerts per l'equip servidor i l'equip client. Canvi de l'ID i el PIN de l'administrador del sistema
La disponibilitat de la Llibreta d'adreces remota/dels botons d'accés ràpid depèn de l'estat de les opcions d'informació de l'administrador del sistema per a l'equip servidor i l'equip client, tal com es mostra a continuació.
Quan l'equip servidor està executant les opcions d'informació d'administració del sistema
Quan l'equip client està executant les opcions d'informació d'administració del sistema
L'identificador d'administrador del sistema i el PIN del sistema de l'equip servidor i de l'equip client coincideixen
Pot utilitzar la llibreta d'adreces remota o el botó d'accés ràpid
En execució
En execució
Coincideix
No coincideix
No
No en execució
-
No
No en execució
En execució
-
No en execució
-
4
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui.
Especificació per saber com llegir originals
Ajust de la qualitat de la imatge
Ampliació o reducció
Esborrament de vores fosques (Esborrar vores)
5
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegeixen i comença l'enviament.
Per cancel·lar la lectura, premeu <Cancel·lar> o  (Aturar)  <Sí>.
Quan es mostra <Premeu la tecla [Inici] per llegir el següent original.>
Per cancel·lar l'enviament, consulteu Cancel·lació de l'enviament de faxos.
Consultar el nombre total de destinacions especificades
El nombre total de destinacions especificades apareix a la part superior dreta de la pantalla. Això permet confirmar que el nombre de destinacions és correcte abans d'enviar.
Per enviar amb la informació del remitent
Podeu enviar faxos amb el nom i el número de fax del remitent. <ID de terminal TX>
Per comprovar els estats dels documents enviats
A la pantalla <Monitor estat>, podeu comprovar els estats dels documents enviats. Aquesta pantalla permet enviar faxos una altra vegada o cancel·lar l'enviament després de comprovar els estats. Comprovació de l'estat i el registre de documents enviats i rebuts
Si <Mostrar avís en acceptar el treball> està establert en <On>, la pantalla <Monitor estat> pot aparèixer a partir de la pantalla següent mostrada després de rebre un treball d'enviament. <Mostrar avís en acceptar el treball>
Si es produeix un error de transmissió perquè la línia del destinatari està ocupada
L'equip torna a marcar el número automàticament després d'un període de temps determinat. Podeu modificar les opcions, com ara quantes vegades torna a marcar l'equip i l'interval de temps entre cada marcatge. <Remarcatge auto>
Per imprimir l'informe dels resultats d'enviament
A la pantalla de funcions bàsiques de fax, si premeu <Opcions>  <Informe de TX> podreu configurar l'equip perquè imprimeixi automàticament un informe amb els resultats d'enviament.
Per establir aquest paràmetre per a tots els treballs d'<Opcions>, cal seleccionar <Només si hi ha error> o <Off> a <Informe de TX> i, a continuació, establir <Permetre impressió des d'opcions> en <On>.
Si s'introdueixen diversos fulls
La lectura s'interromp i el missatge apareix a la pantalla. Seguiu les instruccions per eliminar l'encallament. Quan l'hàgiu solucionat, es mostrarà la pantalla per reprendre el treball. Si l'equip detecta per error diversos fulls a l'alimentador, premeu <No detectar alimentació de diversos fulls> per reprendre la lectura.
Si voleu que l'equip no us notifiqui de l'entrada de diversos fulls a l'alimentador, realitzeu una de les operacions següents.
 Cada vegada que envieu documents, premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de lectura  seleccioneu <Detectar alim. diversos fulls> per desactivar l'opció.
 Establiu <Establir detec. aliment. diversos fulls com a predeterm.> en <Off>. <Establir detec. aliment. diversos fulls com a predeterm.>
Si les fotos de la imatge enviada són massa fosques o clares, no es poden eliminar els colors de fons dels originals en color.
Es pot millorar la qualitat de la imatge enviada si es compleixen les següents condicions.
Tipus de treball: Fax (enviament des de memòria) o Llegir i enviar (fax/I-fax)
<Selecció color>: <Blanc i negre> (Llegir i enviar)
<Tipus d'original>: <Text>
<Densitat>  <Densitat del fons>: <Auto>
<Resolució>: 200 ppp x 400 ppp, 300 ppp x 300 ppp*, 400 ppp x 400 ppp o 600 ppp x 600 ppp*
* Es pot establir per a Llegir i enviar
<Prioritat veloc. lect./qualit. imatge en B/N>  Treballs d'enviament de fax/I-fax: <Prioritzar qualitat> (<Prioritat veloc. lect./qualit. imatge en B/N>)
Si s'estableixen diverses línies telefòniques
Premeu <Opcions>  <Seleccionar línia> per seleccionar la línia telefònica que voleu utilitzar per enviar faxos. Per obtenir instruccions sobre com especificar les opcions de línia de fax, vegeu Opcions de línia de fax.
CONSELLS
Desament d'una còpia d'un document enviat
Podeu configurar l'equip perquè desi automàticament una còpia d'un document enviat en un servidor de fitxers. La còpia es converteix en un fitxer electrònic, com un PDF, i es desa per tal que pugueu comprovar-ne fàcilment el contingut des de l'ordinador. Desament d'una còpia d'un document enviat
Seleccionar un nom de remitent
A la pantalla de funcions bàsiques de fax, podeu prémer <Opcions>  <Nom de remitent> per seleccionar un nom d'una llista de remitents desada i incloure'l a la informació del remitent. <Desar nom de remitent>
Si inicieu la sessió amb l'autenticació d'usuari, el nom d'inici de sessió apareix a la posició <100> de Nom de remitent (TTI).
Comprovació d'imatges llegides abans d'enviar-les
Podeu comprovar les imatges llegides a la pantalla de visualització prèvia abans d'enviar. Comprovació d'imatges llegides abans d'enviar-les (Visualització prèvia)
Desament d'opcions utilitzades freqüentment
Podeu combinar les destinacions comunes i les opcions de lectura en un botó de l'equip per fer-ho servir en un altre moment. Si premeu el botó desat quan llegiu originals, podreu completar ràpidament les opcions. Registre d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
9HKS-097