Používanie pamäťového média

K zariadeniu môžete priamo pripojiť pamäťové médium.
Podporované sú pamäťové médiá kompatibilné so štandardom USB 2.0. Podporované sú pamäťové médiá so súborovým formátom FAT32/exFAT.
Nasledujúce zariadenia a spôsoby použitia nie sú podporované.
Pamäťové médium s bezpečnostnými funkciami
Čítačky pamäťových kariet pripojené cez USB
Predlžovacie káble USB alebo USB rozbočovače

Príprava na používanie pamäťového média

Pri používaní pamäťového média vykonajte najskôr nasledujúce prípravné úkony.

Povolenie pamäťového média na tlač

<Nastaviť>  <Nastavenia funkcie>  <Prístup k súborom>  <Nastavenia pamäťového média>  <Použiť funkciu tlače>  <Zap.>
Ak nebolo pamäťové médium rozpoznané ani po správnom pripojení, nastavte možnosť <Použiť ovládač AddOn pre pam. zar. USB> na <Vyp.>. <Použiť ovládač AddOn pre pam. zar. USB>
Zobrazenie okna nastavenia tlače pri vložení média
Nastavte položku <Vybrať voľbu pri pripájaní pam. média> na možnosť <Zap.>. Po pripojení pamäťového média sa zobrazí potvrdzovacia obrazovka, kde je možné priamo spustiť tlač. <Vybrať voľbu pri pripájaní pam. média>
*Ak chcete zobraziť obrazovku nastavení tlače z pamäťového média, pripojte médium po zrušení režimu spánku. Ukončenie režimu spánku

Pripojenie/odpojenie pamäťového média

Pri nesprávnom pripojení pamäťového média alebo jeho pripojení v zlom smere môže dôjsť k problémom so zariadením alebo s pamäťovým médiom.

Vkladanie pamäťových médií

Pamäťové médium USB pripojte do portu USB na pravej strane zariadenia správnym smerom.

Odstránenie pamäťového média

Ak chcete odstrániť médium, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov.
Vyberte položku <Vybrať pamäťové médium> na obrazovke tlače z pamäťového média  <Áno> pod položkou <Vybrať pamäťové médium>.
Vyberte položky  (Monitor stavu)  <Stav zariadenia>  <Vybrať pamäťové médium>.

Tlač súborov na pamäťovom médiu

1
Pamäťové médium pripojte k USB portu zariadenia. Pripojenie/odpojenie pamäťového média
2
Vyberte položku <Pamäťové médium> na obrazovke <Domov>. Obrazovka <Domov>
3
Vyberte položku <Vybrať súbor a tlačiť>.
Vyberte položku <Vybrať všetko>, ktorou zvolíte všetky súbory.
Ak existujú viaceré typy súborov, vyberte možnosť <PDF>, <XPS> alebo <JPEG/TIFF>.
Opätovným výberom súboru môžete jeho výber zrušiť. Ak chcete zrušiť výber všetkých súborov, vyberte možnosť <Zmazať výber>.
4
Vyberte položku <Použiť>.
Ak používate tlačový lístok na tlač súboru XPS
Keď tlačíte súbor vo formáte XPS, môžete ho vytlačiť podľa tlačového lístka (nastavenia tlače) vloženého do súboru.
5
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.
<Počet kópií>
<Papier>
<N na 1>
Možnosť <N na 1> nie je možné použiť v prípade súborov JPEG alebo TIFF.
<2-str.>
<Rozlíšenie>
<Rozsah tlače>
<Rozsah tlače (TIFF)>
Možnosť <Rozsah tlače (TIFF)> nie je možné použiť v prípade súborov PDF, XPS a JPEG.
<Na veľkosť papiera>
Možnosť <Na veľkosť papiera> nie je možné použiť v prípade súborov JPEG alebo TIFF.
<Zväčšiť/Zmenšiť>
Možnosť <Zväčšiť/Zmenšiť> nie je možné použiť v prípade súborov PDF alebo XPS.
<Zväčšiť oblasť tlače>
<Triediť>
Možnosť <Triediť> nie je možné použiť v prípade súborov JPEG alebo TIFF.
<Orientácia obrazu>
Možnosť <Orientácia obrazu> nie je možné použiť v prípade súborov PDF alebo XPS.
<Poloha tlače>
Možnosť <Poloha tlače> nie je možné použiť v prípade súborov PDF alebo XPS.
<Poltóny>
6
Vyberte položku <Spustiť tlač>.
Zvolený súbor sa vytlačí.
Ak chcete zrušiť tlač, vyberte položky <Zrušiť>  <Áno>.
7
Správne odpojte pamäťové médium. Pripojenie/odpojenie pamäťového média
Pri nesprávnom odpojení pamäťového média môže dôjsť k problémom so zariadením alebo s pamäťovým médiom.
95FU-033