Olika säkerhetsfunktioner

Oroar du dig för följande problem?
Obevakade utskrifter
Obehörig åtkomst
Glömmer att radera konfidentiella data på maskinen
Maskinen har olika säkerhetsfunktioner för att minimera risken för informationsläckage och obehörig åtkomst.
I det här avsnittet beskrivs funktioner som är effektiva i vissa situationer.
Ökade säkerhetsfunktioner garanterar inte att all information skyddas.
Om du använder funktionen Importera alla kan flera enheter hanteras med samma inställningar. Importera/exportera inställningsdata

Förhindra dokumentläckage

Vid hantering av konfidentiella dokument är det nödvändigt att hantera problem såsom läckage och förlust. Maskinen har en säkerhetsfunktion som förbjuder utskrift tills användaren loggar in på enheten för att förhindra läckage eller förlust av dokument.
Använd följande funktioner som säkerhetsåtgärder för att förhindra dokumentläckage.
Tvinga parkering
För att undvika att lämna kvar utskrivet material, oavsiktligt informationsläckage, utskriftsfel etc. kan administratören ställa in att dokumentet lagras före utskrift. Skriva ut dokument som mellanlagrats i maskinen
Tillåt endast krypterade utskriftsjobb
Om du använder krypterad säker utskrift kan du skicka krypterad utskriftsdata till maskinen från en dator. Det minskar risken för informationsläckage när du skickar utskriftsdata och gör att du kan skriva ut säkrare. Begränsa utskrift från en dator

Förhindra obehörig åtkomst till nätverket

Även om molntjänster har gjort det enklare att utbyta data via internet kan kommunikationen fortfarande röjas eller modifieras av tredje part på grund av nätverkets sårbarhet. Maskinen har olika funktioner för att öka nätverkssäkerheten, t.ex. bara tillåta kommunikation med vissa IP-adresser och krypterade data för kommunikation.
Använd följande funktioner som säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig nätverksåtkomst m.m.
Brandväggsinställningar
Obehörig åtkomst av tredje part, samt nätverksattacker och kränkningar, kan blockeras genom att du bara tillåter kommunikation med enheter som har en specifik IP-adress. Begränsa kommunikation med hjälp av brandväggar
Proxyinställningar
Du kan öka säkerheten genom att använda en proxyserver för anslutningar utanför nätverk. Ställa in en proxy
TLS-inställningar
TLS är ett protokoll för kryptering för data som skickas via ett nätverk och används ofta för kommunikation via en webbläsare eller ett e-postprogram. TLS-krypterad kommunikation möjliggör säker nätverkskommunikation när du får åtkomst till maskinen när du använder Fjärranvändargränssnittet. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS
IPSec-inställningar
Medan TLS endast krypterar data som används i ett visst program, t.ex. en webbläsare eller ett e-postprogram, krypterar IPSec hela (eller nyttolasten i) IP-paket. Detta gör att IPSec är ett mer användbart säkerhetssystem än TLS. Konfigurera IPSec-inställningar
IEEE 802.1X-inställningar
Om en enhet försöker ansluta och börjar kommunicera på ett 802.1X-nätverk, måste den gå igenom användarautentisering för att bevisa att anslutningen har gjorts från en behörig användare. Autentiseringsinformationen skickas till och kontrolleras av en RADIUS-server, som tillåter eller avvisar kommunikation till nätverket beroende på autentiseringens resultat. Om autentiseringen misslyckas blockeras åtkomsten till nätverket av en nätverksswitch (eller en åtkomstpunkt). Enheten kan anslutas till ett 802.1X-nätverk som en klientenhet. Konfigurera IEEE 802.1X-autentiseringsinställningar

Förhindra läckage av konfidentiell information vid hantering av maskinen

Maskinen genererar värde som en informationskälla som lagrar viktiga data. Att förhindra att konfidentiell information ligger kvar på maskinen efter kassering är en annan viktig säkerhetsåtgärd. Maskinen har olika funktioner för att öka driftsäkerheten, t.ex. att oregistrerade användare inte kan använda maskinen och fullständig radering av temporära jobbdata när maskinen startas.
Använd följande funktioner som säkerhetsåtgärder för att förhindra läckage av konfidentiell information vid hantering av maskinen.
Verifiera system vid start
Integriteten hos den fasta programvaran, system och AddOn-program i maskinen verifieras vid starten. <Verifiera system vid start>
McAfee Embedded Control
När maskinen är igång används funktionen McAfee Embedded Control för att förhindra obehöriga ändringar av programmet och körning av obehöriga program, vilket förbättrar systemets tillförlitlighet. <McAfee Embedded Control>
Hantera personlig autentisering
Ett användarnamn och ett lösenord kan användas för att utföra personlig autentisering av användare. Att förhindra obehörig åtkomst från tredje part och att ställa in användningsbegränsningar kan ge en högre säkerhetsnivå och effektivare hantering av maskinen. Hantera användare
Initiera alla data/inställningar
Du kan återställa alla maskininställningar till de fabriksinställda värdena. Eftersom data som finns kvar i minnet skrivs över med meningslösa värden, förhindras läckage av konfidentiella data när maskinen avyttras. Initialisera inställningar
Inställningar för säkerhetspolicy
En säkerhetspolicy beskriver företagets regler om informationssäkerhet. Med den här maskinen kan flera inställningar som hör ihop med en säkerhetspolicy ställas in tillsammans. Använda en säkerhetspolicy på maskinen
Tillåt användning av standarlösenord för fjärråtkomst
Av säkerhetsskäl kan du ställa in maskinen så att användare inte kan logga in på Fjärranvändargränssnittet med standardlösenordet (7654321) för användaren ”Administratör”. Ställa in en autentisering/lösenordspolicy
93X2-097