Ograničavanje korištenja sučelja za daljinski pristup Remote UI

Iako je sučelje za daljinski pristup praktično za upravljanje uređajem s računala, ono ujedno predstavlja opasnost upada trećih strana na uređaj.
Postavku možete postaviti tako da korisnici moraju unijeti PIN (Remote UI Access PIN) pri korištenju sučelja za daljinski pristup, čime se sprječava neovlašteni pristup trećih strana.
Ako ne koristite sučelje za daljinski pristup Remote UI, preporučuje se isključivanje te funkcije.

Postavljanje PIN-a za korisničko sučelje za daljinski pristup Remote UI

Možete ograničiti korištenje sučelja za daljinski pristup Remote UI samo na one korisnike koji znaju PIN za pristup sučelju za daljinski pristup Remote UI.
U ovom se odjeljku objašnjava kako konfigurirati postavke s pomoću upravljačke ploče.
Kada se na uređaju postavi Remote UI Access PIN (PIN za daljinski pristup korisničkom sučelju), postavke se mogu konfigurirati i pomoću funkcije Remote UI (sučelje za daljinski pristup) na računalu. Upravljanje uređajem putem računala (Udaljeni UI)
Potrebne su administratorske ovlasti.
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite . Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Postavke upravljanja] [Post. udalj. sučelja/Firmver za ažur.] [Postavke za udaljeni UI] [Sigurnosne post. pristupa za udaljeni UI] .
Prikazuje se zaslon [Sig. pristup za ud. UI].
Ako se prikaže zaslon za prijavu, unesite ID upravitelja sustava i PIN pa pritisnite [<Prijava>] ID i PIN upravitelja sustava
3
Postavite [Sigurnosne post. pristupa za udaljeni UI] na [Uključeno], unesite pristupni PIN za korisničko sučelje za daljinski pristup Remote UI pa pritisnite .
4
Upišite isti broj pa pritisnite .
Postavke će se primijeniti.
Kada se inicijaliziraju [Postavke upravljanja] s izbornika postavki
PIN za daljinski pristup korisničkom sučelju ponovno se postavlja na izborniku postavki upravljačke ploče. [Sigurnosne post. pristupa za udaljeni UI]

Onemogućivanje sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup)

Sučelje za daljinski pristup Remote UI može se onemogućiti radi smanjenja opasnosti od neovlaštenog pristupa putem mreže.
Konfiguriranje postavki pomoću upravljačke ploče. Postavke se ne mogu konfigurirati pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu.
Potrebne su administratorske ovlasti. Potrebno je ponovno pokrenuti uređaj da bi se postavke primijenile.
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite . Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Postavke upravljanja] [Post. udalj. sučelja/Firmver za ažur.]  [Postavke za udaljeni UI] .
Prikazuje se zaslon [Postav. za udaljeni UI].
Ako se prikaže zaslon za prijavu, unesite ID upravitelja sustava i PIN pa pritisnite [<Prijava>] . ID i PIN upravitelja sustava
3
Pritisnite [Koristi udaljeni UI] [Isključeno] .
4
Ponovno pokrenite uređaj. Ponovno pokretanje uređaja
Postavke će se primijeniti.
99LW-045