Ekran ustawień i czynności dostępne dla drukowania zapisanych plików

Jeżeli najpierw naciśniesz opcję <Dostęp do zapisanych plików> na ekranie <Strona główna>, a następnie opcję <Skrzynka pocztowa>, <Zaawansowana przestrzeń>, <Sieć> lub <Nośnik Pamięci>, aby rozpocząć drukowanie plików, wyświetlony zostanie poniższy ekran ustawień.
W zależności od funkcji, szczegóły zawarte są w funkcji <Kopia>.

Ekran ustawień dla Skrzynki pocztowej

Ekran drukowania/Ekran ustawień drukowania

Aktualny status ustawień i przyciski ustawień

Wyświetla status ustawień, takich jak format papieru do zadrukowania oraz liczbę wydruków. Upewnij się, że potwierdzono ustawienia, aby rozpocząć prawidłowy proces drukowania. Aby zmienić ustawienia, należy nacisnąć na przycisk znajdujący się pod wyświetlaną sekcją. Aby zmienić liczbę wydruków, należy wprowadzić żądaną liczbę za pomocą klawiszy numerycznych.
Naciskając na <Wybierz Kolor>, możesz wybrać tryb koloru dla skanowania.
W zależności od wprowadzonych ustawień, przycisk <Drukuj próbkę> jest wyświetlany, co umożliwia sprawdzenie wyników drukowania danego pliku.
Jeżeli wybierzesz wiele plików, przycisk <Zmień Liczbę Kopii> zostanie wyświetlony. Naciśnij ten przycisk, podczas zmiany liczby kopii.
Naciskając na <Wybierz papier>, można wybrać format/rodzaj papieru oraz źródło papieru.
<Drukuj próbkę> pojawia się wyłącznie, jeżeli ustawiono wykonywanie wielu wydruków i jedno z poniższych ustawień.
<Układanie (Kolej. Stron)>
<Przesunię.>
<Zszywanie + układanie>

Liczba wybranych plików

Wyświetla liczbę wybranych plików.
Jeżeli określono wiele plików, przycisk <Zmień Liczbę Kopii> zostanie wyświetlony. Aby zmienić liczbę wydruków, naciśnij ten przycisk.

<Zmień ustawienia wydruku>

Aby zmienić określone ustawienia drukowania, należy nacisnąć na ten przycisk i wyświetlić ekran ustawień drukowania.
Ustawienia zarejestrowane w <Zmień ustawienia domyślne> zostają zastosowane jako ustawienia drukowania dla plików zapisanych za pomocą funkcji <Skanuj i zapisz>. <Zmień ustawienia domyślne>
Ustawienia drukowania użyte do plików zapisanych ze sterownika drukarki to pliki obecne w momencie zapisania plików. Zapisywanie danych w komputerach

<Sprawdź pliki>

Mogą zostać użyte do sprawdzenia typów i nazw wybranych plików.
Wybierz plik na ekranie <Sprawdź pliki> i naciśnij <Szczegóły>, aby wyświetlić informacje takie jak rozmiar pliku i datę/czas aktualizacji.
Wybierz plik na ekranie <Sprawdź pliki> i naciśnij <Wyświetl obraz>, aby wyświetlić podgląd obrazu pliku.

Naciśnij tę ikonę, aby zarejestrować aktualne ustawienia w <Ustawienia ulubione> funkcji lub zmienić domyślne ustawienia drukowania.

<Usuń plik po drukowaniu>

Usuwa plik automatycznie po wydrukowaniu.

<Rozpocznij Wydruk>

Rozpoczyna drukowanie.

<Anuluj>

Anuluje ustawienia drukowania i powraca do ekranu wyboru pliku.

<Przywróć Ustawienia>

Naciśnij, aby określić ustawienia ponownie i od początku tak, aby powrócić do ekranu drukowania.

<Ustawienia ulubione>

Zarejestruj wcześniej często wykorzystywane ustawienia skanowania, aby je szybko przywołać w razie konieczności.

<Przywróć ust. domyśl.>

Zmienia ustawienia drukowania do wartości zarejestrowanych w <Zmień ustawienia domyślne>. <Zmień ustawienia domyślne>

<Opcje>

Umożliwia określenie ustawień funkcji, które nie są wyświetlane w /. Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów poszczególnych ustawień, patrz Opcje.

<Drukowanie dwustronne>

Wybierz rodzaj dwustronnego drukowania. Wybierz <Format książki>, jeśli drukujesz przednie i tylne strony dokumentu w takiej samej orientacji (dół-góra). Wybierz <Typ Kalendarza>, jeśli drukujesz przednie i tylne strony dokumentu w odwrotnej orientacji (góra-dół).

<Obróbka wykańczająca>

Wybierz metodę wykańczania. Wykańczanie dzięki układaniu/grupowaniu

Opcje

<Przesunięcie>

Przesuwa obraz do określonego miejsca na papierze. Przesuwanie obrazu

<Zabezpiecz. znak wodny>

W tło wydruku wkomponowywany jest ukryty tekst. Ukryty tekst stanie się widoczny po wydrukowaniu wynikowego dokumentu. Wkomponowanie tekstu „ŚCIŚLE TAJNE” (Zabezpieczający znak wodny)

<Numerowanie Stron>

Dodaje numery stron. Dołączanie numerów i symboli do kopii

<Numerowanie zestawu kopii>

Dodaje liczbę zestawów. Dołączanie numerów i symboli do kopii

<Znak Wodny>

Dodaje znak wodny. Dołączanie numerów i symboli do kopii

<Druk Daty>

Dodaje datę. Dołączanie numerów i symboli do kopii

<Zestawienie Kolorów>

Pozwala wyregulować balans kolorów. Regulacja kolorów

<Reg. jednoprz. wyb. koloru>

Pozwala wyregulować kontrast. Tryb Jednoprzyciskowy wybór koloru

Ekran ustawień dla Zaawansowana przestrzeń/sieci/nośników pamięci

Ekran ustawień drukowania

Aktualny status ustawień i przyciski ustawień

Wyświetla status ustawień, takich jak format papieru do zadrukowania oraz liczbę wydruków. Upewnij się, że potwierdzono ustawienia, aby rozpocząć prawidłowy proces drukowania. Aby zmienić ustawienia, należy nacisnąć na przycisk znajdujący się pod wyświetlaną sekcją. Aby zmienić liczbę wydruków, należy wprowadzić żądaną liczbę za pomocą klawiszy numerycznych.
Naciskając na <Wybierz Kolor>, możesz wybrać tryb koloru dla drukowania.
Naciskając na <Wybierz papier>, można wybrać format/rodzaj papieru oraz źródło papieru.

Liczba wybranych plików

Wyświetla liczbę wybranych plików.
Jeżeli określono wiele plików, przycisk <Zmień Liczbę Kopii> zostanie wyświetlony. Aby zmienić liczbę wydruków, naciśnij ten przycisk.

<Sprawdź pliki>

Mogą zostać użyte do sprawdzenia typów i nazw wybranych plików.
Wybierz plik na ekranie <Sprawdź pliki> i naciśnij <Szczegóły>, aby wyświetlić informacje takie jak rozmiar pliku i datę/czas aktualizacji.
Wybierz plik na ekranie <Sprawdź pliki> i naciśnij <Wyświetl obraz>, aby wyświetlić podgląd obrazu pliku.

Naciśnij tę ikonę, aby zarejestrować aktualne ustawienia w <Ustawienia ulubione> funkcji lub zmienić domyślne ustawienia drukowania.

<Ustawienia ulubione>

Zarejestruj wcześniej często wykorzystywane ustawienia skanowania, aby je szybko przywołać w razie konieczności.

<Zakres wydruku>

Określ to ustawienie, jeżeli wybierasz plik składający się z dwóch lub większej ilości stron. Aby wydrukować wszystkie strony danego pliku, naciśnij <Wszystkie Strony> lub określ strony do drukowania i naciśnij <Wybrane strony>, a następnie wprowadź zakres stron do drukowania.

<Przywróć ust. domyśl.>

Zmienia ustawienia drukowania do wartości zarejestrowanych w <Zmień ustawienia domyślne>. <Zmień ustawienia domyślne>

<Rozpocznij Wydruk>

Rozpoczyna drukowanie.

<Opcje>

Umożliwia określenie ustawień funkcji, które nie są wyświetlane w /. Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów poszczególnych ustawień, patrz Opcje.

<Drukowanie dwustronne>

Wybierz rodzaj dwustronnego drukowania.
Jeśli wybierzesz plik PDF, kiedy <Wybierz papier> jest ustawione na <Aut.>, a formaty strony przedniej i tylnej różnią się – strony zostaną wydrukowane jako jednostronnej wydruki na papierze odpowiadającym ich formatom. Jeśli jednak użytkownik chce, aby takie strony były drukowane jako dokumenty dwustronne, przedtem powinien wybrać papier o odpowiednim formacie.

<Obróbka wykańczająca>

Wybierz metodę wykańczania. Wykańczanie dzięki układaniu/grupowaniu
Dostępne podczas drukowania plików PDF/XPS.

<Anuluj>

Anuluje ustawienia drukowania i powraca do ekranu wyboru pliku.

Opcje

<Rozdzielczość>

Pozwala wybrać rozdzielczość.

<Półtony>

Umożliwia wybór trybu drukowania z półtonami, aby dopasować plik, który ma zostać wydrukowany.
<Rozdzielczość>: Umożliwia dokładne drukowanie, aby kontury danych tekstowych itd. były wyraźniejsze. Ten tryb jest optymalny w przypadku drukowania danych zawierających dużo tekstu lub cienkich linii.
<Stopniowanie>: Umożliwia drukowanie zarówno z wykorzystaniem delikatnych gradacji, jak i wyraźnych konturów. Można wyregulować to ustawienie, aby równomiernie drukować kształty i wykresy z wykorzystaniem gradacji.
<Błąd rozpra. światła>: Opcja odpowiednia do wyraźnego drukowania konturów danych CAD oraz danych obejmujących tekst i cienkie linie itd.

<Dopasuj Roz. Papieru>

Dopasuj format pliku PDF/XPS do formatu papieru w czasie drukowania.

<Powiększ Obszar Wydr.>

Zmniejsza puste obramowania na każdej stronie i zwiększa obszar drukowania.

<N na 1>

Automatycznie redukuje wiele stron tak, aby dopasować je do jednej strony w czasie drukowania pliku PDF/XPS. Można zredukować 2, 4, 6, 8, 9 lub 16 stron i dopasować je do jednej strony.

<Drukuj komentarze>

Dodaje komentarze w czasie drukowania plików PDF.

<Hasło do otw. dokum.>

Drukuje pliki PDF zabezpieczone hasłem po wprowadzeniu odpowiedniego hasła.
Drukując wiele plików PDF z hasłem, każdy plik PDF musi mieć to samo hasło, aby możliwe było użycie tej funkcji.

<Pomiń puste strony>

Pozwala zaprogramować urządzenie, aby wykrywało puste strony w dokumentach i pomijało je podczas drukowania.

<Powiększ/zredukuj>

Umożliwia wyregulowanie rozmiar obrazu plików JPEG lub TIFF, aby dopasować format papieru w czasie drukowania.

<Orientacja Obrazu>

Pozwala zaprogramować urządzenie, aby automatycznie wykrywało współczynnik proporcji obrazu dla plików JPEG lub TIFF, a następnie drukowało je poziomo lub pionowo. Można również ręcznie określić, czy plik ma być drukowany pionowo, czy też poziomo.

<Pozycja wydruku>

Dla plików JPEG oraz TIFF pozwala ustawić pozycję drukowania do środka lub do lewego, górnego rogu strony w czasie drukowania.
Aby uzyskać informacje na temat formatów plików, patrz Opcje systemu.
Liczba pozostałych stron jest wyświetlana, jeśli jest ustawiony limit stron za pomocą Zarządzania NI wydziału. Aby uzyskać informacje dotyczące ustawiania Zarządzania NI wydziału i limitów stron, patrz Konfiguracja ustawień Zarządzania NI wydziału.
Przy jednoczesnym wyborze różnych typów plików (takich jak PDF i JPEG) można ustawić/zmienić tylko poniższe funkcje.
Kolor
Wybierz papier
Drukowanie dwustronne
Zmień Liczbę Kopii
9EHX-0AU