Ограничаване на достъпните дестинации

Можете да зададете ограничения за дестинации, които могат да бъдат задавани. Например можете да ограничите дестинациите до тези, които са регистрирани в адресната книга или LDAP сървъра. С персонално управление на удостоверяването можете да ограничите дестинацията на изпращане до собствения имейл адрес на потребителя или до папка, която е посочена предварително. Можете също така да ограничите домейните, които могат да се посочват като дестинации. Чрез ограничаване на дестинациите за изпращане можете да предотвратите изтичане на информация, което може да се получи поради грешки в работата или злоупотреба. Нужни са привилегии на администратор или администратор на устройство, за да се конфигурират тези настройки.
Някои от ограниченията в дестинациите, които са описани по-долу, може да не са налични при активирана ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Използване на ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

Ограничаване на нови дестинации

Дестинациите, които могат да се посочат при изпращане на факсове или сканирани документи, могат да се ограничат до тези, регистрирани в адресната книга или бутоните за бързо набиране, до регистрираните в <Предпочитани настройки> или <Изпращане към себе си>, или до тези, които могат да бъдат търсени на LDAP сървъра. Когато тази функция е разрешена, потребителите не могат да посочват дестинации с използване на букви и цифри.
1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>  <Ограничаване нови дестинации>.
3
Изберете функциите, за които искате да ограничите нови дестинации.
4
Натиснете <Вкл.> <OK>.

Ограничаване на имейл дестинации до <Изпращане към себе си>

Можете да зададете ограничения, така че потребителите, които влизат с персонално удостоверяване, да могат да изпращат сканирани документи само до собствения си имейл адрес. За да се използва тази функция, трябва да е регистриран имейл адрес в потребителската информация. Конфигурирайте потребителската информация преди извършване на процедурата по-долу.
 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>  <Огранич.на E-mail за изпращ.към себе си>  <Вкл.>  <OK>

Ограничаване на дестинацията за изпращане на файл до персонална папка

Можете да зададете ограничения, така че потребителите, които се вписват с персонално удостоверяване, да могат да изпращат сканирани документи само до персоналната си папка (Конфигуриране на персонални папки.)
 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>  <Огран. изпращ.на файл към персон.папка>  <Вкл.>  <OK>

Ограничаване на домейна на дестинация на изпращане

Можете да ограничите дестинациите за имейл и I-факс, така че да са достъпни само адреси в специфичен домейн. Когато е посочен домейн, можете да зададете и дали да се позволи изпращане към поддомейни.
 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на Имейл/I-факс>  <Ограничаване домейн на дестинация>  Изберете <Вкл.> за <Огран. изпращ. към домейни>  <Регистрир.>  Посочете домейн на дестинация  <OK>  Изберете <Разрешав.> или <Отхвърляне> за <Изпращ.към поддомн.>  <OK>  <OK>
Можете да регистрирате до три домейна.
9CX5-0EC