Στοιχεία των Ρυθμίσεων Πολιτικής ασφαλείας

Τα στοιχεία των ρυθμίσεων που αφορούν την πολιτική ασφαλείας της συσκευής περιγράφονται στη συνέχεια. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τα στοιχεία που θέλετε να εφαρμόσετε στην οθόνη ρυθμίσεων.

[Interface]

[Wireless Connection Policy]
Εμποδίστε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση απαγορεύοντας τις ασύρματες συνδέσεις.
[Prohibit Use of Direct Connection]
Τα στοιχεία <Χρήση Απευθείας Σύνδεσης> και <Πάντα Ενεργή Εάν Είναι Καθορισμένο SSID/Κλειδί Δικτ.> έχουν τεθεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη συσκευή από φορητές συσκευές.
[Prohibit Use of Wireless LAN]
Εάν η επιλογή <Επιλογή Διασύνδεσης> έχει οριστεί σε <Ασύρματο LAN> ή <Ενσ. LAN+ Ασύρμ. LAN>, αλλάζει σε <Ενσύρματο LAN>. Δεν είναι πλέον δυνατή η πραγματοποίηση ασύρματων συνδέσεων μέσω ασύρματου δρομολογητή LAN ή σημείου πρόσβασης.

[USB Policy]

Εμποδίστε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και παραβιάσεις δεδομένων απαγορεύοντας τη σύνδεση USB.
[Prohibit use as USB device]
Η ρύθμιση <Χρήση ως Συσκευή USB> έχει οριστεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB.
[Prohibit use as USB storage device]
Η ρύθμιση <Χρήση Συσκευής Αποθήκευσης USB> έχει οριστεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η χρήση συσκευών αποθήκευσης USB.

[Network]

[Communication Operational Policy]
Αυξήστε την ασφάλεια των επικοινωνιών απαιτώντας την εξακρίβωση υπογραφών και πιστοποιητικών.
[Always verify signatures for SMB/WebDAV server functions]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
-
[Always verify server certificate when using TLS]
Οι παρακάτω ρυθμίσεις έχουν οριστεί σε <On>, και έχει προστεθεί σύμβολο επιλογής στο <CN>.
<Επιβεβαίωση Πιστοποιητ. TLS για ΑΠ WebDAV>
<Επιβεβαίωση Πιστοποιητικού TLS για ΑΠ FTPS>
<Επιβεβαίωση Πιστοποιητικού TLS για ΑΠ SMTP>
<Επιβεβαίωση Πιστοποιητικού TLS για ΛΨ POP>
<Επιβεβ. Πιστοποιητ. TLS για Πρόσβαση Δικτύου>
<Επιβεβ. Πιστοποιητ. TLS Κατά τη Χρήση Εφαρμ. AddOn>
<Επιβεβ.Πιστοποιητ.TLS για Προσπέλαση Διακομ.LDAP>
Οι ακόλουθες ρυθμίσεις έχουν οριστεί σε <On>.
[License/Other
]  [Visual Message Settings]  [Confirm Certificate for TLS Communication]
[License/Other
]  [Visual Message Settings]  [Add CN to Verification Items]
Κατά την επικοινωνία με TLS, θα εκτελείται έλεγχος ταυτότητας για ψηφιακά πιστοποιητικά με κοινά ονόματα.
[Prohibit cleartext authentication for server functions]
Το στοιχείο <Χρήση Εκτύπωσης μέσω FTP> στις <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης FTP> έχει ρυθμιστεί σε <Off>, το στοιχείο <Επιτρέπεται TLS (ΛΨ SMTP)> στο <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>  <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας> έχει ρυθμιστεί σε <Πάντα TLS>, το στοιχείο <Μέθοδος Πιστοποίησης για Ειδική Θύρα> στο <Δίκτυο> έχει ρυθμιστεί σε <Κατάσταση 2>. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως διακομιστή, η πιστοποίηση απλού κειμένου και οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν πιστοποίηση απλού κειμένου δεν είναι διαθέσιμες.
[Prohibit use of SNMPv1]
Στο <Ρυθμίσεις SNMP>, οι <Χρήση SNMPv1> ορίζονται σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η χρήση του SNMPv1 όταν λαμβάνετε τις πληροφορίες συσκευής από τον υπολογιστή.
Αυτή η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στην επικοινωνία με δίκτυα IEEE 802.1X, ακόμα και εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο για το στοιχείο [Always verify server certificate when using TLS].
Εάν η επιλογή [Prohibit cleartext authentication for server functions] είναι ενεργοποιημένη και το λογισμικό διαχείρισης συσκευών ή η έκδοση του προγράμματος οδήγησης είναι παλιά, η σύνδεση με τη συσκευή ενδέχεται να μην είναι δυνατή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις τελευταίες εκδόσεις.

[Port Usage Policy]

Εμποδίστε εξωτερικές παραβιάσεις κλείνοντας τις θύρες που δεν χρησιμοποιούνται.
[Restrict LPD port (port number: 515)]
Η ρύθμιση <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης LPD> έχει οριστεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εκτύπωσης LPD.
[Restrict RAW port (port number: 9100)]
Η ρύθμιση <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης RAW> έχει οριστεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εκτύπωσης RAW.
[Restrict FTP port (port number: 21)]
Στο <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης FTP>, οι <Χρήση Εκτύπωσης μέσω FTP> ορίζονται σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εκτύπωσης FTP.
[Restrict WSD port (port number: 3702, 60000)]
Στις <Ρυθμίσεις WSD>, τα στοιχεία <Χρήση Εκτύπωσης WSD>, <Χρήση Αναζήτησης WSD>, και <Χρήση Σάρωσης WSD> είναι όλα ρυθμισμένα σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών WSD.
[Restrict BMLinkS port (port number: 1900)]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
[Restrict IPP port (port number: 631)]
Οι επιλογές <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης IPP> και <Χρήση Mopria> έχουν όλες ρυθμιστεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μέσω IPP ή Mopria™.
[Restrict SMB port (port number: 139, 445)]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
-
[Restrict SMTP port (port number: 25)]
Στο <Ρυθμίσεις E-mail/I-Φαξ>  <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>, η ρύθμιση <ΛΨ SMTP> ορίζεται σε <Off>. Η λήψη SMTP δεν είναι δυνατή.
[Restrict dedicated port (port number: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]
Η ρύθμιση <Ρυθμίσεις Ειδικής Θύρας> έχει οριστεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η χρήση ειδικών θυρών.
[Restrict Remote Operator's Software port (port number: 5900)]
Η ρύθμιση <Ρυθμίσεις Απομακρυσμένου Χειρισμού> έχει οριστεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών τηλεχειρισμού.
[Restrict SIP (IP Fax) port (port number: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
-
[Restrict mDNS port (port number: 5353)]
Στις <Ρυθμίσεις mDNS>, οι επιλογές <Χρήση IPv4 mDNS> και <Χρήση IPv6 mDNS> ορίζονται σε <Off> και η επιλογή <Χρήση Mopria> ορίζεται σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση του δικτύου ή η εκτέλεση αυτόματων ρυθμίσεων μέσω του mDNS. Επίσης, δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μέσω του Mopria™.
[Restrict SLP port (port number: 427)]
Στο <Ρυθμίσεις Εντοπισμού Multicast>, οι <Απόκριση> ορίζονται σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση του δικτύου ή η εκτέλεση αυτόματων ρυθμίσεων μέσω του SLP.
[Restrict SNMP port (port number: 161)]
Στις <Ρυθμίσεις SNMP>, οι επιλογές <Χρήση SNMPv1> και <Χρήση SNMPv3> ορίζονται σε <Off>, και η επιλογή <Εμφάνιση του Scan for Mobile> ορίζεται σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η λήψη των πληροφοριών συσκευής από τον υπολογιστή ή η διαμόρφωση ρυθμίσεων μέσω του SNMP.

[Authentication]

[Authentication Operational Policy]
Εμποδίστε τους μη εγγεγραμμένους χρήστες να εκτελούν μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες εφαρμόζοντας ασφαλή πιστοποίηση χρήστη.
[Prohibit guest users to use device]
Οι ακόλουθες ρυθμίσεις έχουν οριστεί σε <On>.
<Διαχείριση Χρηστών> <Διαχείριση Πιστοποίησης> <Χρήση Πιστοποίησης Χρήστη>
<Περιορ.Εργ.από Απομακρ.Συσκ.Χωρίς Πιστοπ.Χρήστη>
[Login for Unregistered Users:] [Allow unregistered users to log in as Guest User]
Η ρύθμιση <Ρυθμίσεις Εμφάνισης Οθόνης Σύνδεσης> έχει οριστεί σε <Εμφάν.σε Έναρξ Λειτ/γίας Συσκ.>.
Γίνεται [Standard Authentication Mode] εάν έχει οριστεί η ρύθμιση [Guest Authentication Mode] για [Authentication Mode:] στις [Remote UI Authentication].
Επιπλέον, η ρύθμιση [Guest Authentication Mode] δεν μπορεί να επιλεχθεί πλέον για τη λειτουργία [Authentication Mode:] στο [Remote UI Authentication].
Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν στη συσκευή, ενώ και οι εργασίες εκτύπωσης από υπολογιστές ακυρώνονται.
[Force setting of auto logout]
Η επιλογή <Χρόνος Αυτόματης Επαναφοράς> είναι ενεργοποιημένη. Ο χρήστης αποσυνδέεται αυτόματα αν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιλέξτε [Time Until Logout:] στην οθόνη ρυθμίσεων του Remote UI.

[Password Operational Policy]

Επιβάλλετε αυστηρά όρια για ενέργειες με κωδικό πρόσβασης.
[Prohibit caching of password for external servers]
Η επιλογή <Απαγόρευση Προσωρινής Αποθ.Συνθημ.Πιστοποίησης> έχει οριστεί σε <On>, και η επιλογή <Save authentication information for login users> έχει οριστεί σε <Off>. Οι χρήστες θα πρέπει πάντα να πληκτρολογούν κωδικό πρόσβασης για να τους επιτραπεί η πρόσβαση σε εξωτερικό διακομιστή.
[Display warning when default password is in use]
Η ρύθμιση <Προειδοποίηση για Χρήση Προεπιλεγμ. Συνθηματικού> έχει οριστεί σε <On>. Θα εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα κάθε φορά που χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης της συσκευής.
[Prohibit use of default password for remote access]
Η ρύθμιση <Επιτρ.Χρήση Προεπιλ.Συνθημ. για Απομακρ.Πρόσβαση> έχει οριστεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η χρήση του προεπιλεγμένου εργοστασιακού κωδικού πρόσβασης κατά την πρόσβαση στη συσκευή μέσω υπολογιστή.

[Password Settings Policy]

Εμποδίστε τρίτους να μαντεύουν εύκολα τους κωδικούς πρόσβασης ορίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο πολυπλοκότητας και μια περίοδο ισχύος για τους κωδικούς πιστοποίησης των χρηστών.
[Set minimum number of characters for password]
Η ρύθμιση <Ρυθμίσεις Ελάχιστου Μήκους> έχει οριστεί σε <On>. Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός κωδικού πρόσβασης με λιγότερους χαρακτήρες από τον αριθμό που έχει οριστεί για τον [Minimum Number of Characters] στην οθόνη ρυθμίσεων του Remote UI.
[Set password validity period]
Η ρύθμιση <Ρυθμίσεις Περιόδου Ισχύος> έχει οριστεί σε <On>. Ορίζεται περίοδος ισχύος για τον κωδικό πρόσβασης. Καθορίστε την περίοδο στο πεδίο [Validity Period:] στην οθόνη ρυθμίσεων του Remote UI.
[Prohibit use of 3 or more identical consecutive characters]
Η ρύθμιση <Απαγόρ. Χρήσης 3 ή Παραπάνω Ίδιων Χαρ. Διαδοχικά> έχει οριστεί σε <On>. Δεν είναι δυνατό να οριστεί κωδικός πρόσβασης που περιλαμβάνει τον ίδιο χαρακτήρα τρεις ή περισσότερες φορές στη σειρά.
[Force use of at least 1 uppercase character]
Η ρύθμιση <Χρησιμοποιήστε Τουλάχιστον 1 Κεφαλαίο Χαρακτήρα> έχει οριστεί σε <On>. Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα.
[Force use of at least 1 lowercase character]
Η ρύθμιση <Χρησιμοποιήστε Τουλάχιστον 1 Πεζό Χαρακτήρα> έχει οριστεί σε <On>. Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα.
[Force use of at least 1 digit]
Η ρύθμιση <Χρησιμοποιήστε Τουλάχιστον 1 Ψηφίο> έχει οριστεί σε <On>. Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν αριθμητικό χαρακτήρα.
[Force use of at least 1 symbol]
Η ρύθμιση <Χρησιμοποιήστε Τουλάχιστον 1 Σύμβολο> έχει οριστεί σε <On>. Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα σύμβολο.

[Lockout Policy]

Εμποδίστε τη σύνδεση χρηστών για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά από έναν ορισμένο αριθμό διαδοχικών άκυρων προσπαθειών σύνδεσης.
[Enable lockout]
Στο <Ρυθμίσεις Αποκλεισμού>, οι <Ενεργοποίηση Αποκλεισμού> ορίζονται σε <On>. Καθορίστε τις τιμές για τις ρυθμίσεις [Lockout Threshold] και [Lockout Period] στην οθόνη ρυθμίσεων του Remote UI.

[Key/Certificate]

Προστατεύστε σημαντικά δεδομένα εμποδίζοντας τη χρήση ασθενούς κρυπτογράφησης ή αποθηκεύοντας κρυπτογραφημένους κωδικούς πρόσβασης χρήστη και κλειδιά σε καθορισμένο στοιχείο του εξοπλισμού.
[Prohibit use of weak encryption]
Η ρύθμιση <Απαγόρευση Χρήσης Ασθενούς Κρυπτογράφησης> έχει οριστεί σε <On>. Δεν είναι δυνατή η χρήση ασθενούς κρυπτογράφησης. Όταν έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου, μπορεί να επιλεγεί η ρύθμιση [Prohibit use of key/certificate with weak encryption].
[Prohibit use of key/certificate with weak encryption]
Στο <Απαγόρευση Χρήσης Ασθενούς Κρυπτογράφησης>, οι <Απαγόρ.Χρήσης Κλειδιού/Πιστοπ.με Ασθενή Κρυπτογρ.> ορίζονται σε <On>. Δεν είναι δυνατή η χρήση κλειδιού ή πιστοποιητικού με ασθενή κρυπτογράφηση.
[Use TPM to store password and key]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
-

[Log]

Μπορείτε να ελέγχετε ανά διαστήματα πώς χρησιμοποιείται η συσκευή, ζητώντας να τηρούνται αρχεία καταγραφής.
[Force recording of audit log]
Η επιλογή <Εμφάνιση Ημερολογίου Εργασιών> έχει οριστεί σε <On>, η επιλογή <Ανάκτηση Ημερολογίου Εργασιών με Λογισμικό Διαχείρισης> στο <Εμφάνιση Ημερολογίου Εργασιών> έχει οριστεί σε <Επιτρέπεται>, η επιλογή <Αποθήκευση Ημερολογίου Καταγραφής> έχει οριστεί σε <On>, η επιλογή <Ανάκτηση Ημερολογίου Πιστοποίησης Δικτύου> έχει οριστεί σε <On>, και η επιλογή <Χρήση Ονόματος Σύνδ.ως Όνομα Χρήστη για Εργ.Εκτ.> έχει οριστεί σε <On>. Τηρούνται πάντα αρχεία καταγραφής ελέγχων.
[Force SNTP settings]
Στο <Ρυθμίσεις SNTP>, οι <Χρήση SNTP> ορίζονται σε <On>. Απαιτείται συγχρονισμός ώρας μέσω SNTP. Εισαγάγετε τιμή για το [Διεύθυνση Διακομ. NTP] στην οθόνη ρυθμίσεων του Remote UI.

[Job]

[Printing Policy]
Εμποδίστε τη διαρροή πληροφοριών κατά την εκτύπωση.
[Prohibit immediate printing of received jobs]
Οι ακόλουθες ρυθμίσεις έχουν οριστεί σε <On>.
<Κλείδωμα Φαξ στη Μνήμη> στη θυρίδα Φαξ/I-Φαξ
<Κλείδωμα I-Φαξ στη Μνήμη> στη θυρίδα Φαξ/I-Φαξ
<Ορισμός Θυρίδας Φαξ/I-Φαξ> <Χρήση Κλειδώματος Φαξ στη Μνήμη>
<Ορισμός Θυρίδας Φαξ/I-Φαξ> <Χρήση Κλειδώματος I-Φαξ στη Μνήμη>
<Βεβιασμένη Αναμονή>
Η ρύθμιση <Χειρισμός Αρχείων με Σφάλματα Προώθησης> έχει οριστεί σε <Αποθήκ./Εκτύπωση>.
Η ρύθμιση <Ώρα Λήξης Κλειδώματος στη Μνήμη> έχει οριστεί σε <Δεν Καθορίζεται>.
Μόνο η επιλογή <Αναμονή ως Κοινή Εργ.> μπορεί να οριστεί για τις συνθήκες λειτουργίας για το στοιχείο <Βεβιασμένη Αναμονή>.
Η εκτύπωση δεν εκτελείται αμέσως, ακόμη κι όταν εκτελούνται εργασίες εκτύπωσης.

[Sending/Receiving Policy]

Περιορίστε τις λειτουργίες αποστολής για προορισμούς και περιορίστε τον τρόπο επεξεργασίας των ληφθέντων δεδομένων.
[Allow sending only to registered addresses]
Στο στοιχείο <Περιορισμός Νέων Προορισμών>, οι επιλογές <Φαξ>, <E-Mail>, <I-Φαξ>, και <Αρχείο> έχουν οριστεί σε <On>. Είναι δυνατή μόνο η αποστολή σε προορισμούς που είναι καταχωρισμένοι στο Βιβλίο διευθύνσεων.
[Force confirmation of fax number]
Η ρύθμιση <Έλεγχος Αριθμού Φαξ που Εισάγατε> έχει οριστεί σε <On>. Οι χρήστες πρέπει να εισάγουν ξανά έναν αριθμό φαξ για επιβεβαίωση κατά την αποστολή ενός φαξ.
[Prohibit auto forwarding]
Η ρύθμιση <Χρήση Ρυθμίσεων Προώθησης> έχει οριστεί σε <Off>. Δεν είναι δυνατή η αυτόματη προώθηση φαξ.

[Storage]

Αποτρέψτε τη διαρροή πληροφοριών, διαγράφοντας τα περιττά δεδομένα από τη συσκευή αποθήκευσης.
[Force Complete Deletion of Data]
Δεν υπάρχουν στοιχεία ρυθμίσεων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας για τη συσκευή.
9CY6-0C5