<Laika/enerģijas iestatījumi>

Norādiet laika iestatījumus, strāvas patēriņu utt.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Pielāgot laiku>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Laika/enerģijas iestatījumi>
Laiku var pielāgot minūtēs.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Pielāgot laiku>
No 00:00 līdz 23:59, ar soli viena minūte
-
Pat ja laiks tiek izmainīts no 23:59 uz 00:00, datums netiek izmainīts.

Datuma/laika iestatījumi

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Laika/enerģijas iestatījumi>
Ir ļoti svarīgi, lai būtu iestatīts pašreizējais datums un laiks. Norādījumus par šī iestatījuma konfigurāciju skatiet sadaļā Datuma un laika iestatīšana.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Datuma/laika iestatījumi>
Datuma un laika iestatījums (12 ciparu skaitlis)
-
<Laika josla>: UTC-12:00 līdz UTC+00:00 līdz UTC+14:00
C
Settings/Registration Basic Information
<Vasaras laiks>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Sāk. dat.> (<Mēnesis>/<Diena>/<Laiks> (0 līdz 23)),
<Beigu dat.> (<Mēnesis>/<Diena>/<Laiks> (0 līdz 23))
C
Settings/Registration Basic Information

<Laika formāts>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Laika/enerģijas iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai laiku norādīt 24 vai 12 stundu formātā.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Laika formāts>
<24 stundas>, <12 stundas>
C
Settings/Registration Basic Information
Varat arī iestatīt, lai datums un laiks tiktu automātiski sinhronizēti ar tīkla serveri, izmantojot SNTP. SNTP iestatījumu veikšana

<Ātrās startēšanas iestatījumi galv. strāvai>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Laika/enerģijas iestatījumi>
Iestatot šo funkciju pozīcijā <Iesl.>, varat samazināt laiku, kas paiet no brīža, kad tiek ieslēgta strāva, līdz brīdim, kad varat veikt darbības ekrānā un skenēt dokumentus.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Ātrās startēšanas iestatījumi galv. strāvai>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja šī funkcija ir iespējota
Ja iekārta ir izslēgta, tā gaidīšanas režīmā joprojām patērē enerģiju.
Ja iestatījums <Miega režīma signāls> sadaļā <Citi skaļuma iestatījumi> tiek iestatīts pozīcijā <Iesl.>, tad ieslēdzot vai izslēdzot iekārtu, tiek atskaņots signāls. (Tomēr atkarībā no iekārtas statusa, tās palaišana var nebūt ātra, un signāls var netikt atskaņots.)
Ja funkcija ir iestatīta pozīcijā <Iesl.>, iekārtas palaišana var nebūt ātra šādos gadījumos:
Ja kāds no šiem tīkla iestatījumiem ir pozīcijā <Iesl.>
Wi-Fi
Ja galvenās strāvas padeve tiek ieslēgta pēc tam, kad tā tikusi izslēgta kādā no šiem gadījumiem:
Ja pēc ātrās uzsākšanas ir pagājušas vairāk nekā 110 stundas
Ja ir iesākti uzdevumi
Ja ir rezervēti uzdevumi
Uzreiz pēc tālruņa līnijas izmantošanas
Ja notiek datu dublēšana
Kamēr piekļūst iekārtai, izmantojot tīklu
Pēc tam, kad ir norādīti iestatījumi, kuru piemērošanai ir jārestartē iekārta
Ja ir radusies kļūda
Ja ticis izmantots Ierobežoto funkciju režīms
Ja pēc galvenās strāvas izslēgšanas ir atvienots strāvas vads
Ja iekārtā ir instalētas AddOn lietojumprogrammas, kas neatbalsta ātro uzsākšanu
Ja galvenā strāva tiek ieslēgta 20 sekundēs pēc tās izslēgšanas
Ja galvenā strāva tiek ieslēgta astoņas stundas pēc iekārtas izslēgšanas
Ja galvenās strāvas padeve tiek ieslēgta pēc tam, kad tā tikusi izslēgta, izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu)

<Autom. atiestatīšanas laiks>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Laika/enerģijas iestatījumi>
Varat norādīt laiku, kad neesat pieteicies, un skārienpaneļa displejs automātiski atgriezīsies pie noklusējuma iestatījuma.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Autom. atiestatīšanas laiks>
0 min=Izslēgts, no desmit līdz 50 sekundēm ar soli desmit sekundes, no 1 līdz 2, līdz deviņām minūtēm ar soli viena minūte
C
Settings/Registration Basic Information
Ja tiek izmantots pieteikumserviss, pēc automātiskās atiestatīšanas laika lietotāja pieteikšanās sesija iekārtā tiek automātiski izbeigta.
To, kāds logs tiek parādīts pēc automātiskās atiestatīšanas aktivizācijas, nosaka tālāk norādītie iestatījumi.
1. iestatījums: Sadaļas [Visual Message Settings] iestatījumi (ja [Display Timing and Content] ir iestatīts pozīcijā [After Logout/Auto Reset])
Ja nav iestatīts vizuālais paziņojums vai tiek aizvērts vizuālā paziņojuma logs, tad tiek rādīts 2. iestatījumā norādītais ekrāns.
2. iestatījums: Sadaļas <Funkcija pēc autom. atiestatīšanas> iestatījumi
Ja ir iestatīta <Noklusējuma funkcija>, tiek rādīts sadaļā <Noklus. ekrāns pēc startēšanas/atjaunošanas> (3. Iestatījums) norādītais logs.
Ja ir iestatīta <Atlasītā funkcija>, pirms automātiskās atiestatīšanas aktivizācijas tiek rādīta funkcija. (Katras funkcijas norādītie iestatījumi un ievadītās vērtības tiks notīrītas.) Tomēr sadaļas <Atlasītā funkcija> iestatījumi var netikt rādīti pareizi, un var tikt rādīts sadaļā <Noklus. ekrāns pēc startēšanas/atjaunošanas> norādītais logs.
3. iestatījums: Sadaļas <Noklus. ekrāns pēc startēšanas/atjaunošanas> iestatījumi

<Ierobežot autom. atiestatīšanas laiku>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Laika/enerģijas iestatījumi>
Ja šo funkciju iestata pozīcijā <Iesl.>, vispārīgie lietotāji vairs nevar iestatīt sadaļu <Autom. atiestatīšanas laiks> un <Funkcija pēc autom. atiestatīšanas>.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Ierobežot autom. atiestatīšanas laiku>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Funkcija pēc autom. atiestatīšanas>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Laika/enerģijas iestatījumi>
Varat izvēlēties, vai, palaižot iekārtu pēc automātiskās atiestatīšanas aktivizācijas, tiek rādīts iestatījumā <Noklus. ekrāns pēc startēšanas/atjaunošanas> norādītais noklusējuma ekrāns, kas iestatīts sadaļā <Preferences> vai iepriekšējais ekrāns.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Funkcija pēc autom. atiestatīšanas>
<Noklusējuma funkcija>, <Atlasītā funkcija>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir iestatīts, lai pēc automātiskās atiestatīšanas režīma aktivizācijas tiek rādīts Vizuāls ziņojums, tad neatkarīgi no šī iestatījuma vispirms tiek parādīts Visual Message (vizuālā paziņojuma) logs. Funkcijas Vizuāls ziņojums konfigurēšana

<Autom. izslēgšanās laiks>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Laika/enerģijas iestatījumi>
Iespējojot automātisko izslēgšanu, ja pēc pāriešanas miega režīmā ar iekārtas skārienekrānu noteiktu laiku nav veikta nekāda darbība, iekārta automātiski izslēdzas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Autom. izslēgšanās laiks>
0 hr=Izslēgts, no 1 līdz 4, līdz 8 stundām ar soli viena stunda
C
Settings/Registration Basic Information
Šī funkcija netiek rādīta, ja ir uzstādīta faksa plate. Ja tā tiek rādīta, izvēlieties opcijas <Autom. izslēgšanās laiks> iestatījumu <0> un sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi.
Pat tad, ja iekārta tiek darbināta, izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu), tā automātiski izslēdzas, ja ar skārienekrānu noteiktu laiku nav veikta nekāda darbība. Iekārta var nedarboties pareizi, jo īpaši tad, ja tā automātiski izslēdzas importēšanas laikā. Kad importējat datus, iestatiet iestatījuma <Autom. izslēgšanās laiks> vērtību uz <0>.
Atkarībā no iekārtas lietošanas apstākļiem var netikt veikta automātiskā izslēgšana.

<Autom. iknedēļas izslēgšanās taimeris>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Laika/enerģijas iestatījumi>
Varat iestatīt laiku atsevišķi katrai nedēļas dienai, kad iekārtai automātiski jāizslēdzas. Izmantojot šo funkciju, iekārta katru dienu nav jāizslēdz manuāli.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Autom. iknedēļas izslēgšanās taimeris>
No <Svētdiena> līdz <Sestdiena>, no 00:00 līdz 23:59, ar soli viena minūte
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir iestatīts gan <Autom. izslēgšanās laiks>, gan <Autom. iknedēļas izslēgšanās taimeris>, prioritāte tiek piešķirta iestatījumam <Autom. izslēgšanās laiks>.

<Miega režīma automātiskās ieslēgšanās laiks>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Laika/enerģijas iestatījumi>
Varat iestatīt laiku, pēc kura iekārtai automātiski jāpāriet miega režīmā, ja ar to netiek veiktas nekādas darbības.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Miega režīma automātiskās ieslēgšanās laiks>
10 sekundes, 1 minūte, 2 minūtes, 10 minūtes, 15 minūtes, 20 minūtes, 30 minūtes, 40 minūtes, 50 minūtes, 1 stunda
C
Settings/Registration Basic Information
Šai funkcijai ir ieteicams izmantot noklusējuma vērtību.

<Enerģijas lietošana miega režīmā>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Laika/enerģijas iestatījumi>
Var iestatīt, cik daudz enerģijas tiek patērēts, kamēr iekārta atrodas miega (Sleep) režīmā.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Enerģijas lietošana miega režīmā>
<Zems>, <Augsta>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja iekārta ir pievienota datoram, izmantojot USB vadu, atkarībā no laika, kad tika iestatīts miega režīms, iekārta var nesaņemt datus pareizi. Izslēdziet iekārtas miega režīmu un vēlreiz izpildiet darbu.
Enerģijas patēriņa līmenis var būt vienāds, kad ir iestatīts iestatījums <Augsta> arī tad, ja ir iestatīts <Zems>, atkarībā no iekārtas statusa.
Ja enerģijas patēriņa līmeņa iestatījums ir <Zems>, atkarībā no izmantotās tīkla utilītas programmatūras var rasties sakaru kļūme. Lai no tā izvairītos, nospiediet enerģijas taupīšanas taustiņu, lai pirms iekārtas lietošanas atceltu miega režīmu.

<Autom. iknedēļas miegā pāriešanas taimeris>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Laika/enerģijas iestatījumi>
Varat iestatīt laiku atsevišķi katrai nedēļas dienai, kad iekārtai automātiski jāpāriet miega (Sleep) režīmā.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Autom. iknedēļas miegā pāriešanas taimeris>
No <Svētdiena> līdz <Sestdiena>, no 00:00 līdz 23:59, ar soli viena minūte
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir iestatīts gan <Miega režīma automātiskās ieslēgšanās laiks>, gan <Autom. iknedēļas miegā pāriešanas taimeris>, prioritāte tiek piešķirta iestatījumam <Miega režīma automātiskās ieslēgšanās laiks>.

<Saņemš. iest. autom. gradācijas pielāgošanai>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Laika/enerģijas iestatījumi>
Katru dienu iestatītajā laikā varat automātiski veikt automātisko gradācijas pielāgošanu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Saņemš. iest. autom. gradācijas pielāgošanai>
No <Svētdiena> līdz <Sestdiena>, no 00:00 līdz 23:59, ar soli viena minūte
C
Settings/Registration Basic Information

<Miega režīma pārtraukšanas laika iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences> <Laika/enerģijas iestatījumi>
Var iestatīt laiku, kad iekārtai jāiziet no miega režīma.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Miega režīma pārtraukšanas laika iestatījumi>
No 00:00 līdz 23:59, ar soli viena minūte
C
Settings/Registration Basic Information
9E0K-0H9